Biwatch
Contrarian, long-term horizon
Biwatch
Contributor since: 2013