• David Jackson
    If you own EWA EWO EWK EWC EWZ FXI GXG EWQ EWG EWH EWS IDX EIS EWI EWJ EWM EWW EWN EPU PLND RSX or EWS, check this: http://bit.ly/5oNXxD
    1/19/10
    Reply
      From other sites