David Kozak

Energy, portfolio strategy, research analyst, quantitative analytics
David Kozak
Energy, portfolio strategy, research analyst, quantitative analytics
Contributor since: 2011