Fran Murphy
Long/short equity
Fran Murphy
Contributor since: 2011
Infitialis, Contributor
Fran Murphy, Contributor
Nigam Arora, Contributor
Adnan Zaman, Contributor
Cullen Roche, Contributor
John Lounsbury, Contributor
David Merkel, CFA, Contributor
Reggie Middleton, Contributor
Jason Schwarz, Contributor
Moon Kil Woong, Contributor
Cliff Wachtel, Contributor
Philip Davis, Contributor
David Fry, Contributor
AlphaClone, Contributor