• Joshua Hayes
    Strong chart patterns: IDT VLTR NTSC CAVM AKRX SWKS LSCC SNCR XXIA SPRT KEI CY AXTI ENTR NZ DVAX HITT RVBD CRUS long: NTSC AKRX LSCC
    7/26/10
    Reply