• O. Young Kwon
    Bought Baidu, Inc. (BIDU) which has its TANER Momentum (1-2-3). yk
    4/18/12
    Reply