Shamus J
Long/short equity
Shamus J
Contributor since: 2012