Timothy Perdian
Long/short equity
Timothy Perdian
Contributor since: 2013
Bryan Waters, Contributor
Owen Bernard, Contributor