Zhen Lu
Mid-cap, biotech, macro, long only
Zhen Lu
Contributor since: 2013
Owen Bernard, Contributor