FDA approves GlaxoSmithKline HIV drug

|About: GlaxoSmithKline (GSK)|By:, SA News Editor

The FDA approves GlaxoSmithKline's (GSK) Tivicay (dolutegravir) for the treatment of HIV. (PR)