Guanwei Recycling Corp.(GPRC)- NASDAQ
GPRC is defunct.