GURC
GUANWEI RECYCLINGOTC Markets
GURC is defunct.