Orthofix International N.V.(OFIX)- NASDAQ
From other sites