XINGF
Qiao Xing Universal Resources, Inc.NASDAQ
XINGF is defunct.