Timothy Perdian
Long/short equity
Long/short equity
Member since: 2006
Bryan Waters, Contributor
Owen Bernard, Contributor