• Rancodemayor
    $BBRY -5.84%@ $11.28, $HPQ -1.65%@ $12.53, $P -1.05@ $8.49, #NOK -1.79@ $3.30.
    11/27/12
    Reply