Seeking Alpha

Nojus'  Instablog

Nojus
Send Message
Trade-investor
My company:
Investing Ideas
My blog:
Investing Ideas
View Nojus' Instablogs on:
 • 2015 M. Kovo 31 D. Biržos Apžvalga

  Antradienį Baltijos rinkose dominavo Lietuvos investuotojai. Lyderio marškinėlius vilkėjo Vilkyškių pieninės akcijos, kurios net su keliais tiesioginiais sandoriais pasiekė 227K eurų apyvartą. Tai trečdalis visos rinkų apyvartos. Akcijos kaina kilo. Naujienų nebuvo. Lauksim.
  Šiaulių banko akcijos stengėsi neatsilikti. Čia apyvartos varikliu galėjo tapti nauja, šiandien paskelbta banko piaro kampanija.
  Nuotaikas rinkoje šiandien galima pavadinti pesimistinėmis. Tik Vilniuje dominavo pirkėjai. Kilo pienininkų ir energetikų akcijų kainos.
  Nasdaq Vilnius biržą pasiruošusios palikti dvi bendrovės. Gaila, bet tai Papildomojo sąrašo nelikvidai. Tai lai eina. Bėda, kad nesimato, kas jas pakeistų.


  1 pav. 2015 m. balandžio 22 d. AB "ANYKŠČIŲ VYNAS", kodas 254111650, buveinė registruota adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).
  Susirinkimo vieta - Bendrovės patalpos adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuvos Respublika, V aukštas, pasitarimų salė, Susirinkimo laikas 14.00 val. (akcininkų registracijos pradžia - 13.00 val., pabaiga - 14.00 val.).
  Susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. balandžio 15 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.
  Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2015 m. kovo 30 d. sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:
  1) Bendrovės akcijų išbraukimas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius" papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas.
  2) Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo paskelbimas.
  3) Auditoriaus išvadų paskelbimas.
  4) 2014 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5) 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
  Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje anvynas.lt, meniu punkte „Investuotojams". Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva) darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.
  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku jos adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu info@anvynas.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2015 m. balandžio 8 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
  Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2015 m. balandžio 22 dienos 13 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku jos adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi Susirinkime, jei bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo dienos (2015 m. balandžio 22 d.) 13 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.
  Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu info@anvynas.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2015 m. balandžio 22 dienos 13 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
  Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei raštu adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva, arba elektroniniu paštu info@anvynas.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.

  2015 m. kovo 30 d. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS" (toliau - Bendrovė) valdyba, be kita ko, nutarė:
  1. Patvirtinti Bendrovės 2014 m. metinį pranešimą.
  2. Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2015 m. balandžio 22 d. 14.00 val., sprendimų projektus:
  1) Bendrovės akcijų išbraukimas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius" papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas.
  Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius" papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai. Įgalioti Bendrovės direktorių su teise perįgalioti kitą asmenį, įgyvendinus oficialų siūlymą, pateikti priežiūros institucijai prašymą ir kitus dokumentus, būtinus sprendimui dėl Bendrovės nebelaikymo emitentu priėmimui. Patvirtinti Įmonių grupę „ALITA", AB (juridinio asmens kodas 302444238) asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.
  2) Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo paskelbimas
  Bendrovės 2014 m. metinis pranešimas paskelbtas Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
  3) Auditoriaus išvadų paskelbimas
  Auditoriaus išvados paskelbtos Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
  4) 2014 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  Patvirtinti 2014 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
  5) 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
  Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymo, kaip nurodyta žemiau:
  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai): (2 097) tūkst. EUR arba (7 240) tūkst. Lt
  Apskaitinių klaidų koregavimas 2014 m finansinėje atskaitomybėje: (234) tūkst. EUR arba (809) tūkst. Lt
  Koreguotas ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2014 m. pabaigoje: (1 863) tūkst. EUR arba (6 431) tūkst. Lt
  Grynasis 2014 m. pelnas (nuostoliai): 38 tūkst. EUR arba 131 tūkst. Lt
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2014 m. pelnas (nuostoliai): 0 EUR arba 0 Lt
  Pervedimai iš rezervų: 0 EUR arba 0 Lt
  Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti per 2014 m.: 0 EUR arba 0 Lt
  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (1 825) tūkst. EUR arba (6 300) tūkst. Lt
  Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 2 tūkst. EUR arba 7 tūkst. Lt
  Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR arba 0 Lt
  Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR arba 0 Lt
  Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 EUR arba 0 Lt
  Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms valdybos nariams ir kt.): 0 EUR arba 0 Lt
  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2014 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: (1 827) tūkst. EUR arba (6 307) tūkst. Lt

  AB "ANYKŠČIŲ VYNAS" (toliau - Bendrovė) valdyba teikia pranešimą apie 2015 m. kovo 30 d. Bendrovės valdybos posėdyje priimtą sprendimą 2015 m. balandžio 22 d. šaukiamame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius" papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo (pridedama).
  Ketvirtis akcijos kainos grafikas. Per visą laiką kaina pakilo 133%. Gaunasi, kad nuo 2004 m. pradžios iki 2014 m. pradžios akcijos kaina kasmet kilo po 9%. Neblogas rezultatas, tik praktiškai ji realizuoti supernelikvidžioje pozicijoje labai sudėtinga.
  Nuo 2000 m. pradžios vidutinis kilimas tik 3%.


  2 pav. 2015 m. balandžio 22 d. Įmonių grupėsALITA", AB, kodas 302444238, buveinė registruota adresu Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).
  Susirinkimo vieta - Bendrovės patalpos adresu Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika, IV aukštas, aktų salė, Susirinkimo laikas 10.00 val. (akcininkų registracijos pradžia - 09.00 val., pabaiga - 10.00 val.).
  Susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. balandžio 15 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.
  Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2015 m. kovo 30 d. sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:
  1) Bendrovės akcijų išbraukimas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius" papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas.
  2) Bendrovės 2014 m. konsoliduotojo metinio pranešimo paskelbimas.
  3) Auditoriaus išvadų paskelbimas.
  4) 2014 m. Bendrovės atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5) 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
  6) 2014 m. konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
  Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams". Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuva) darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.
  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku jos adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu vas@alita.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2015 m. balandžio 8 dienos 15 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę.
  Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2015 m. balandžio 22 dienos 9 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku jos adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi Susirinkime, jei bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo dienos (2015 m. balandžio 22 d.) 9 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.
  Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vas@alita.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2015 m. balandžio 22 dienos 9 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

  2015 m. kovo 30 d. Įmonių grupės „ALITA", AB (toliau - Bendrovė) valdyba, be kita ko, nutarė:
  1. Patvirtinti Bendrovės 2014 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą.
  2. Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2015 m. balandžio 22 d. 10.00 val., sprendimų projektus:
  1) Bendrovės akcijų išbraukimas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius" papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas.
  Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius" papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai. Įgalioti Bendrovės vadovą - generalinį direktorių su teise perįgalioti kitą asmenį, įgyvendinus oficialų siūlymą, pateikti priežiūros institucijai prašymą ir kitus dokumentus, būtinus sprendimui dėl Bendrovės nebelaikymo emitentu priėmimui. Patvirtinti uždarąją akcinę bendrovę „Mineraliniai vandenys" (juridinio asmens kodas 121702328) asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.
  2) Bendrovės 2014 m. konsoliduotojo metinio pranešimo paskelbimas
  Bendrovės 2014 m. konsoliduotasis metinis pranešimas paskelbtas Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
  3) Auditoriaus išvadų paskelbimas
  Auditoriaus išvados paskelbtos Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
  4) 2014 m. Bendrovės atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  Patvirtinti 2014 m. Bendrovės atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
  5) 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
  Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymo, kaip nurodyta žemiau:
  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2014 m. pabaigoje: (698) tūkst. EUR arba (2 410) tūkst. Lt
  Grynasis 2014 m. pelnas (nuostoliai): 1340 tūkst. EUR arba 4 627 tūkst. Lt
  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2014 m. pelnas (nuostoliai): 133 tūkst. EUR arba 460 tūkst. Lt
  Pervedimai iš rezervų: 0 EUR arba 0 Lt
  Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti per 2014 m.: 0 EUR arba 0 Lt
  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 775 tūkst. EUR arba 2 677 tūkst. Lt
  Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 67 tūkst. EUR arba 232 tūkst. Lt
  Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR arba 0 Lt
  Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 133 tūkst. EUR arba 460 tūkst. Lt
  Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 EUR arba 0 Lt
  Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms valdybos nariams ir kt.): 0 EUR arba 0 Lt
  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2014 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 708 tūkst. EUR arba 2 445 tūkst. Lt.
  6) 2014 m. konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
  Patvirtinti 2014 m. Bendrovės konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

  Įmonių grupės „ALITA", AB (toliau - Bendrovė) valdyba teikia pranešimą apie 2015 m. kovo 30 d. Bendrovės valdybos posėdyje priimtą sprendimą 2015 m. balandžio 22 d. šaukiamame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius" papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo (pridedama).
  Ketvirtiniame akcijos kainos grafike Alitos akcijų kainos kilimas didesnis - 656%. Arba po 66% kiekvienais metais. Su tokio pelno realizavimu taip pat būtų problemos.
  Sakysim, šios dienos BID/ASK žirklės buvo 14 centų. Toliau žirklės išsiplečia iki 1 euro ir net iki 91 euro. Spekuliantas nuostolį patiria vos tik paspaudęs mygtuką „Pirkti".


  3 pav. „Lietuvos energijos gamyba", AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) (toliau - Bendrovė), informuoja, kad, vadovaudamasi Bendrovės valdybos sprendimu, Bendrovė 2015 m. kovo 31 d. sudarė visų jos valdomų UAB „Kauno energetikos remontas" (kodas 135617795) bei Energijos tiekimas UAB (kodas 302449388) akcijų pirkimo - pardavimo sutartį su savo patronuojančia bendrove „Lietuvos energija", UAB (kodas 301844044).
  Pagal šią sutartį Bendrovė pardavė „Lietuvos energija", UAB, 15 244 112 (penkiolika milijonų du šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius vieną šimtą dvylika) paprastųjų vardinių akcijų, bendrai sudarančių 100 proc. UAB „Kauno energetikos remontas" įstatinio kapitalo, kiekvienos iš kurių akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 EUR, bei 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų, bendrai sudarančių 100 proc. Energijos tiekimas UAB įstatinio kapitalo, kiekvienos iš kurių akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 EUR.
  Energijos tiekimas UAB akcijos parduotos už nepriklausomų turto vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę - 6 883 398,98 EUR.
  UAB „Kauno energetikos remontas" akcijos parduotos už nepriklausomų turto vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę - 4 778 151,07 EUR.
  Bendrovė šiuo metu valdo 41,74 proc. NT Valdos, UAB, akcijų, 23,44 proc. UAB „Geoterma", 20 proc. UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų bei 15 proc. UAB Verslo aptarnavimo centras akcijų.
  Pildymosi signalas @0.931.


  4 pav. AB LESTO (toliau - LESTO, Bendrovė), kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas - LT0000128449.
  Vadovaujantis AB LESTO valdybos sprendimu, 2015 m. kovo 31 d. AB LESTO ir „Lietuvos energija", UAB (kodas 301844044) sudarė akcijų pirkimo - pardavimo sutartį. Šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi AB LESTO perleido „Lietuvos energija", UAB AB LESTO nuosavybės teise priklausančias UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS" (kodas 300072351) akcijas, kurios sudaro 100 proc. UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS" įstatinio kapitalo.
  UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS" akcijos parduotos už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą akcijų paketo rinkos vertę - 7 695 493,51 EUR.
  UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS" - „Lietuvos energija", UAB įmonių grupės įmonė, atliekanti 0,4 - 400 kV įtampos elektros įrenginių statybos, rekonstravimo, remonto ir techninės priežiūros darbus energetikos sektoriaus įmonėms.


  5 pav. Padidėjusi apyvarta nepadėjo Vilkyškių pieninės akcijų kaina pramušti pasipriešinimo. Laukiam naujienų ir pildomės poziciją, kainai pramušus pasipriešinimą.


  6 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė pildymosi signalai.


  7 pav. Amber Grid pozicijoje žaidžia spekuliantai. Šiandien jie fiksavo pelnus.


  8 pav. Baltikos akcijų kaina taip ir neįveikė žemės traukos. Pelnų neužtenka išvystyti bent „pirmąjį biržos greitį". Suveikė Stop Loss signalas. Gal verta Baltiką visai pamiršti. Akcijos kaina pradėjo kristi dar prieš krizę. Ir lig šiol krenta. Tai tegu krenta, tik be mūsų.


  9 pav. Grigiškių akcijų kaina pagaliau pramušė stogą. Pildymosi signalas @1.17.

  10 pav. Lietuvos dujų pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

  Mar 31 11:10 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Kovo 26 D. Biržos Apžvalga

  Kaip ir reikėjo tikėtis, šiandien sulaukėme didelių apyvartų ir kainų šuolių. Investuotojai teigiamai įvertino Amber Grid dividendinį siūlymą, ypač dividendų dydį. Aukštas dar liko ir TEO LT akcijų dividendinis pajamingumas.
  Euforijos pagauti, investuotojai kėlė energetikų akcijų kainas ir pardavinėjo pienininkus. Bet vis tiek kritusių akcijų kainų šiandien buvo daugiau, bet tik minimaliai.
  Kilo tik Vilniaus akcijų indeksas.


  1 pav. Valdyba šaukia akcininkų susirinkimą ir siūlo mokėti 0,068 euro dividendų vienai akcijai
  2015 m. kovo 25 d. TEO LT, AB valdyba nutarė:
  - Patvirtinti audituotos 2014 m. Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų projektą.
  Audituoti 2014 m. „Teo" įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2015 m. sausio 29 d. paskelbtų 2014 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: 2014 m. konsoliduotos „Teo" įmonių grupės pajamos sudarė 698 450 tūkst. litų (202 285 tūkst. eurų), o laikotarpio pelnas - 131 465 tūkst. litų (38 075 tūkst. eurų).
  - Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2014 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui.
  - Patvirtinti 2014 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 39 886 tūkst. eurų (137 720 tūkst. litų) skirti 39 618 tūkst. eurų (136 792 tūkst. litų) 2014 m. dividendams mokėti, t. y. 0,068 euro (0,235 lito) dividendų vienai akcijai. 2014 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 93,8 tūkst. eurų (324 tūkst. litų), t. y. po 15 640 eurų (54 tūkst. litų) vienam valdybos nariui.
  - Pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5,6 mln. eurų ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną.
  - Sušaukti eilinį visuotinį TEO LT, AB akcininkų susirinkimą 2015 m. balandžio 29 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23-io aukšto salėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:
  1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
  2. 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2014 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
  3. 2014 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
  4. Dėl privalomojo rezervo mažinimo.
  5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
  6. Dėl akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo į išraišką eurais.
  7. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.
  8. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
  9. Dėl sprendimų vykdymo.
  Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui išrinkti UAB „Deloitte Lietuva" Bendrovės audito įmone 2015 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2015 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui.
  Akcininkams taip pat siūloma pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurais. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė būtų lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas - 168 957 810,02 euro.
  Atsižvelgiant į tai, kad einamoji Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2015 balandžio 25 d., pagrindinė „Teo" akcininkė TeliaSonera AB, turinti 88,15 proc. „Teo" akcijų, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai siūlo perrinkti Robert Andersson, Stefan Block, Claes Nycander, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker ir Rolandą Viršilą.

  TEO LT, AB (toliau - „Teo" arba Bendrovė) gavo didžiausio Bendrovės akcininko, turinčio 88,15 proc. akcijų ir balsų, TeliaSonera AB raštą su siūlomais kandidatais į Bendrovės valdybą.
  TeliaSonera AB kaip TEO LT, AB akcininkas siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2015 m. balandžio 29 d., Vilniuje, į TEO LT, AB valdybą rinkti šiuos kandidatus:
  1. p. Robert (Wilhelm) Andersson
  2. p. Stefan (Carl Demetrios) Block
  3. p. Claes (Johan Ingemar) Nycander
  4. p. Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen
  5. p. Ingą Skisaker
  6. p. Rolandą Viršilą
  Robert (Wilhelm) Andersson (g. 1960 m.) - TEO LT, AB valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d., (pasiūlė TeliaSonera AB), Atlyginimų komiteto pirmininkas. Išsilavinimas: Džordžo Vašingtono universiteto Vašingtone (JAV) Tarptautinio verslo administravimo magistras, Švedijos ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos Helsinkyje (Suomija) apskaitos ir finansų magistras. Darbovietė - „TeliaSonera AB" (Švedija) vykdantysis viceprezidentas ir Europos regiono vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Finland Oyj" (Suomija) valdybos pirmininkas; „TeliaSonera Norge AS" (Norvegija) valdybos pirmininkas; UAB „Omnitel" (Lietuva) valdybos pirmininkas; „AS Eesti Telekom" (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas; „Xfera Móviles S.A." (Ispanija) valdybos narys ir „Enea AB" (Švedija) valdybos narys. Robert Andersson TEO LT, AB akcijų neturi. Jis turi 10 000 „TeliaSonera AB" akcijų. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
  Stefan (Carl Demetrios) Block (g. 1967 m.) - TEO LT, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė TeliaSonera AB ), Audito komiteto pirmininkas. Išsilavinimas - Stokholmo universiteto (Švedija) verslo vadybos bakalauras. Darbovietė - TeliaSonera AB (Švedija) Europos padalinio vyriausias finansininkas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Denmark A/S" (Danija) valdybos pirmininkas; „Síminn Denmark A/S" (Danija) valdybos narys; „Telia Finance" (Švedija) valdybos narys; „TeliaSonera Norge AS" (Norvegija) valdybos narys; „Xfera Móviles S.A." (Ispanija) valdybos narys; UAB „Omnitel" (Lietuva) valdybos narys; LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „AS Eesti Telekom" (Estija) stebėtojų tarybos narys. Stefan Block TEO LT, AB akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
  Claes (Johan Ingemar) Nycander (g. 1963 m.) - TEO LT, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė TeliaSonera AB), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė - TeliaSonera AB (Švedija) Europos padalinio vyriausias technologijų vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TT Nätverket A/S" (Danija) valdybos pirmininkas; LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Systecon AB" (Švedija) valdybos narys. Claes Nycander TEO LT, AB akcijų neturi. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
  Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen (g. 1964 m.) - TEO LT, AB valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28 d., dvejų metų kadencijai perrinkta 2013 m. balandžio 25 d. (pasiūlė TeliaSonera AB), Audito komiteto narė. Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė) teisės magistrė ir Helsinkio universiteto (Suomija) teisės magistrė. Darbovietė - TeliaSonera AB (Švedija) Teisės reikalų padalinio vyriausioji patarėja konkurencijos ir įmonių valdymo klausimais. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Kekkilä Oy" (Suomija) valdybos narė; „Innofactor Oyj" (Suomija) valdybos narė ir kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė. Tiia Tuovinen TEO LT, AB akcijų neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
  Inga Skisaker (g. 1971 m.) - TEO LT, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 d., dvejų metų kadencijai perrinkta 2013 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą kandidatę pasiūlė TeliaSonera AB), Audito komiteto narė. Išsilavinimas - Vilniaus universiteto (Lietuva) tarptautinio verslo administravimo magistrė. Darbovietė: „Nordea Bank AB Lietuvos skyrius" (Švedija) generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Baltic Management Institute" (Lietuva) valdybos narė ir „Investors Forum" (Lietuva) valdybos narė. Inga Skisaker TEO LT, AB akcijų tiesiogiai neturi. Ji neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
  Rolandas Viršilas (g. 1963 m.) - TEO LT, AB valdybos narys nuo 2013 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė TeliaSonera AB), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas - Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro diplomas. Darbovietė - „UAB „Švyturys-Utenos alus" generalinis direktorius. Rolandas Viršilas turi 75 000 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus. Jis neturi akcijų paketų, kurie sudarytų daugiau nei 5 proc. kokios nors įmonės kapitalo.
  Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „Nasdaq OMX Vilnius" listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi kandidatai išrinkti į valdybą būtų valdybos nariais - direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas be to būtų ir nepriklausomais valdybos nariais.
  Pildomės, akcijai toliau kylant. Dar yra kur kilti.


  2 pav. AB „Linas", juridinio asmens kodas 147689083, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Linas" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
  Susirinkimo data - 2015 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis.
  Susirinkimo laikas - 12.00 valanda. Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.
  Susirinkimo vieta - AB „Linas" buveinės salėje, S.Kerbedžio g. 23, Panevėžyje.
  Susirinkimo darbotvarkė:
  1. Auditoriaus išvada apie 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
  2. 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
  3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
  4. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
  5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
  6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.
  Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. balandžio 23 d. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2015 m. balandžio 23 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
  Linas parodęs metų nuostolius ataskaitoje ir sukauptus nuostolius balanse. Tai kainos kilimo nesitikime.


  3 pav. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid" nepažeidė reguliuojamos veiklos sąlygų, nesutinka su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisijos) sprendimu dėl tariamų pažeidimų ir skųs jį teisme.
  „Litgrid" kasmet Komisijai teikia atskirų veiklos segmentų ataskaitas, tačiau iki šiol nebuvo sulaukusi pastabų dėl galimai neteisingai vykdomos elektros energijos pajamų ir sąnaudų apskaitos. Per 2011-2013 metus Komisija nebuvo patvirtinusi metodikos, kaip tinkamai tokią apskaitą atlikti.
  „Per 2011-2013 metus „Litgrid" nė karto neviršijo Komisijos nustatytos elektros perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos. Todėl Komisijos nustatyti tariami pažeidimai negalėjo turėti ir neturėjo jokios įtakos elektros energijos perdavimo paslaugos kainai", - sako Rimantas Busila, „Litgrid" valdybos narys ir Finansų departamento direktorius.
  „Litgrid" ne kartą kvietė Komisijos narius ir specialistus pradėti konstruktyvų dialogą ir aiškiai reglamentuoti reguliuojamos veiklos sąnaudų apskaitos principus. Komisijos sprendimas, paremtas iki galo neišnagrinėtais klausimais ir netikslumais, turės įtakos įmonės finansiniams rodikliams, taip pat ir pinigų srautams intensyviausiu laikotarpiu, kai baigiami įgyvendinti strateginiai elektros energetikos sektoriaus projektai.
  Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


  4 pav. Staigiai išaugusi Amber Grid akcijų kaina sulaukė pardavėjų antplūdžio. Bet kainai dar yra net labai kur kilti. Grynai teoriškai įvertinkime, kad jei S&P500 akcijų vidutinis dividendinis pajamingumas yra 1.99%, tai prie tokio pajamingumo ir duotų dividendų, Amber Grid akcijų kainos dangus laaaaaabai toli.
  Be abejo, Lietuvos investuotojai vis tiek reikalauja daug didesnio pajamingumo. Tokį dabar ir turim.


  5 pav. Lietuvos dujų pozicijoje suveikė pildymosi signalai.


  6 pav. Klaipėdos naftos akcijų kainai dugnas netiko. Ieškoma žemesnio.


  7 pav. Panevėžio statybos tresto akcijos - nuostolingų akcijų atsikratymo metas.


  8 pav. Šiaulių banko pardavimo signalas @0.295.

  9 pav. Pildomės Lietuvos energijos gamybą, kainai toliau kylant.

  Mar 26 11:49 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Kovo 25 D. Biržos Apžvalga

  Praktiškai visą Baltijos rinkų apyvartą pasiėmė estai. Vilniui teko maža dalis. Ir čia dominavo TEO LT ir Aprangos akcijos. Labiausiai kilo Grigiškių akcijų kaina, bet pozicijoje aktyvumas buvo mažas.
  Visi indeksai žaliavo. Nuotaikos labiau neutralios. Kilusių ir kritusių akcijų kainų balansas beveik lygus.


  1 pav. AB Vilkyškių pieninė gavo akcininkų pranešimus apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą. UAB Orion Asset Management, Multi Asset Selecton Fund iš valdybos nario L.Strėlio nupirko 1,918,215 akcijas.


  2 pav. 2015 m. balandžio 17 d. 14.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" akcininkų susirinkimas, įmonės kodas 110865039, buveinės adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos aktų salė, Švyturio g. 2, Klaipėda. Dalyviai registruojami nuo 12.00 iki 13.30 val.
  Susirinkimo darbotvarkė:
  Dėl bendrovės 2014 m. metinio pranešimo.
  Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados.
  Dėl bendrovės 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  Dėl 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
  Eilinio visuotinio AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" akcininkų susirinkimo sprendimo projektas :
  Išklausytas AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" 2014 m. metinis pranešimas.
  Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada.
  Patvirtinti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2014 m. gruodžio 31 d. - 131.180 tūkst. Lt, nuosavas kapitalas - 60.020 tūkst. Lt, grynasis metų nuostolis - 21.800 tūkst. Lt.
  4. Patvirtinti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" pelno (nuostolių) paskirstymą:
  Eil.Nr.StraipsniaiPelno (nuostolių) paskirstymas, LTL
  1.Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje-1 046 676,79
  2.Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas-21 800 719,44
  3.Paskirstytinasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje-22 847 396,23
  4.Pervedimai iš rezervų0
  5.Iš viso paskirstytinasis pelnas0
  6.PASKIRSTYTINASIS PELNAS0
  Pelno dalis, skiriama į šiuos rezervus:
  6.1.Privalomąjį0
  6.2.Darbuotojų premijoms0
  6.3.Socialinėms kultūrinėms reikmėms0
  6.4.Į kitus rezervus:
  6.4.1.Investicijoms0
  6.5.Dividendams0
  6.6.Nepaskirstytasis pelnas, perkeliamas į kitus metus-22 847 396,23
  Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. balandžio 10 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2015 m. balandžio 10 d. dienos pabaigoje turėjo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" akcijų.
  Turtines teises turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" akcininkai. Teisių apskaitos diena -2015 gegužės 4 d.


  3 pav. AB „Amber Grid" (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
  Susirinkimo darbotvarkė:
  1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid" 2014 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid" 2014 m. metinį pranešimą.
  2) Audito komiteto informacija.
  3) AB „Amber Grid" 2014 m. metinis pranešimas.
  4) AB „Amber Grid" 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  5) AB „Amber Grid" 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.
  7) Įstatų pakeitimas.
  Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 23 d. 9.15 val.
  Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 23 d. 9.45 val.
  Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
  Bendrovės valdyba 2015 m. kovo 25 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:
  1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid" 2014 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid" 2014 m. metinį pranešimą.
  Sprendimo projektas:
  Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid" akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid" 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid" 2014 m. metiniam pranešimui.
  2) Audito komiteto informacija.
  Sprendimo projektas:
  Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.
  3) AB „Amber Grid" 2014 m. metinis pranešimas.
  Sprendimo projektas:
  Pritarti AB „Amber Grid" 2014 m. metiniam pranešimui.
  4) AB „Amber Grid" 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  Sprendimo projektas:
  Patvirtinti AB „Amber Grid" 2014 m. finansines ataskaitas.
  5) AB „Amber Grid" 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  Sprendimo projektas:
  Patvirtinti 2014 m. AB „Amber Grid" pelno (nuostolių) paskirstymą.
  Valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, kurie sudaro 200.251.645 Lt (57.996.885 EUR) arba 1,1226 Lt (0,3251 EUR) vienai akcijai. Visuotiniam akcininkų susirinkimui 2015 m. balandžio 23 d. priėmus valdybos siūlomą sprendimą, teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos t.y. 2015 m. gegužės 8 d. pabaigoje bus bendrovės akcininkai.
  6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.
  Sprendimo projektas:
  Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers" audito įmone AB „Amber Grid" 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.
  7) Įstatų pakeitimas.
  Sprendimo projektas:
  1. Pakeisti AB „Amber Grid" įstatų 4.1 ir 4.3 punktus, 8.2 punkto 11 papunktį bei 8.3 punkto 1), 3), 5), 6), 7), 8) papunkčius ir išdėstyti juos taip:
  „4.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 51 730 929,06 (penkiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt devyni eurai ir 6 euro centai) eurai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 178 382 514 (šimtas septyniasdešimt aštuonis milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt du tūkstančius penkis šimtus keturiolika) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro nominalios vertės akcijų.
  4.3. Viena 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų) euro vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime.
  8.2. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  11) Bendrovėje taikytinų tvarkų gaires ir principus Valdybos nustatytose srityse;
  8.3. Valdyba priima:
  sprendimus sudaryti sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus patvirtinto Bendrovės metinio biudžeto ribose, jeigu jais prisiimamų Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma viršija 724 050 eurų, ir suteikti įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti tokius sandorius Bendrovės vardu;
  sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 289 620 eurų, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
  sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 289 620 eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
  sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo ir sukūrimo už kainą, didesnę kaip 289 620 eurų, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
  sprendimus sudaryti visas nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis didesnei nei 57 924 eurų turto vertei bei nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis, kai suminė pagal šias sutartis perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus viršija 144 810 eurų. Be Valdybos pritarimo sudaromų nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarčių suminė perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus negali viršyti 144 810 eurų;
  sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, jei jais prisiimamų Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma didesnė negu 724 050 eurų, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;"
  2. Patvirtinti naują įstatų redakciją su 1 punkte nurodytais pakeitimais (pridedama).
  3. Įgalioti AB „Amber Grid" generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid" įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
  Kažkas paskubėjo šiandien parduoti akcijas. Ryt laukiam naujų akcijos kainos rekordų.


  4 pav. Silvano Fashion Group pildymosi signalas @1.40.


  5 pav. Klaipėdos naftos akcijų kaina matuosi 0.375 dugną.

  6 pav. Agrowill Group pirkimo signalas @0.246.

  Mar 25 1:18 PM | Link | Comment!
Full index of posts »
Latest Followers

StockTalks

More »

Latest Comments


Posts by Themes
Instablogs are Seeking Alpha's free blogging platform customized for finance, with instant set up and exposure to millions of readers interested in the financial markets. Publish your own instablog in minutes.