Seeking Alpha

Nojus'  Instablog

Nojus
Send Message
Trade-investor
My company:
Investing Ideas
My blog:
Investing Ideas
View Nojus' Instablogs on:
 • 2014 M. Lapkričio 21 D. Biržos Apžvalga

  Penktadienį Baltijos rinkos investuotojai labai nestabdė, bet ir piniginių plačiai atverti nebuvo linkę. Bendra apyvarta nesiekė ir pusės milijono eurų.
  Šiandien labiausiai kilo OMXR indeksas su 0.86% pokyčiu. Raudonavo tik OMXV indeksas. Šiandien jo vertė sumažėjo 0.23%.
  Visą savaitę biržose dominavo pardavėjai. Kilo tik Rygos akcijos. Labiausiai nuo meškų nukentėjo Talino akcijos. OMXT indeksas sumenko 0.47%.


  1 pav. 2014 m. lapkričio 21 d. AB „Linas" valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas" 2014 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
  AB „Linas" 2014 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 28,77 mln. litų ( 8,33 mln. eurų), kai 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu - 29,21 mln. Lt ( 8,46 mln. eurų ).
  AB „Linas" įmonių Grupės 2014 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 29,20 mln. litų ( 8,46 mln. eurų), kai 2013 m. jos sudarė 29,81 mln. Lt ( 8,63 mln. eurų).
  AB „Linas" 2014 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą - 1,95 mln. litų ( 0,56 mln. eurų), o AB „Linas" įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą - 3,15 mln. litų ( 0,91 mln. eurų). 2013 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas - pelnas 0,89 mln. Lt ( 0,26 mln. eurų), o Grupės - pelnas 1,83 mln. Lt ( 0,53 mln. eurų).
  Pateikiame AB „Linas" atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2014 m. devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.
  Savaitinis akcijos pirkimo signalas @0.117.


  2 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda pirko 1,199 akcijas.


  3 pav. AB „INVL Technology" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda pirko 63 akcijas.


  4 pav. Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta", kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. gruodžio 15 d. 13.00 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Burių g. 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (gaisrinės pastato II aukšto salėje).
  Susirinkimo darbotvarkė:
  „Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui dėl susitarimo dėl garantinės įmokos ir turto įkeitimo bei maksimaliosios sąlyginės ir paprastosios SGDT turto hipotekos sudarymo."
  Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui - papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
  Savaitinis pirkimo signalas @0.298.


  5 pav. Grindeks pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas. Savaitinės kainos grafikas dar siūlo neskubėti.


  6 pav. Savaitinis Grigiškių pirkimo signalas @0.840.


  7 pav. LESTO pildymosi signalas @0.923.


  8 pav. Rokiškio sūrio akcijų kaina vėl išbandė palaikymo ties 1.45 stiprumą. Pirkti rizikinga.

  9 pav. Per savaitę Pieno žvaigždžių akcijų kaina pasiekė naują dugną. Pirkti rizikinga.

  Nov 21 12:10 PM | Link | Comment!
 • 2014 M. Lapkričio 20 D. Biržos Apžvalga

  Ketvirtadienį Baltijos biržose buvo ramiau nei ramu. Gerai, kad buvome pasyvūs, nes šiandien buvome pardavėjais. Kilo tik 13-os akcijų kainos.
  Indeksai tuo tarpu pasidalino į dvi stovyklas. Latviai ir lietuviai kilo, estai krito. Žemyn judėjo ir „benčmarkinis".
  Įdomių naujienų ir pletkų nebuvo, tai tos ir prekybos. Daugiau investuotojus judino Lietuvos energijos gamybos pranešimai. Akcijų kaina kilo.


  1 pav. AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas - LT0000128449.
  AB LESTO informuoja, kad ketina pradėti viešąjį pirkimą ilgalaikei paskolai gauti. Planuojama pasiskolinti 75 mln. eurų (258,96 mln. litų) penkerių metų laikotarpiui. Lėšos bus skirtos Bendrovės finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir apyvartinėms lėšoms. Numatoma kintama paskolos palūkanų bazė - 1 mėn. EURIBOR.


  2 pav. 2014 m. lapkričio 20 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba", AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
  1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba", AB, stebėtojų tarybos nario išrinkimo.
  „1.1. Išrinkti Mindaugą Keizerį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) „Lietuvos energijos gamyba", AB, stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 1.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba", AB, generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktu stebėtojų tarybos nariu".
  Bendrovė taip pat pažymi, kad visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šiuo neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, skelbiama Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

  „Lietuvos energijos gamyba", AB, (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė) informuoja, jog 2014 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau - Teismas) kasacine tvarka išnagrinėjęs bylas dėl valstybės pareigos išpirkti pasibaigusio juridinio asmens AB Lietuvos elektrinė smulkiųjų akcininkų akcijas bei dėl teisingos šių akcijų kainos nustatymo, konstatavo, kad ši valstybės prievolė yra išlikusi ir turi būti įvykdyta, taip pat nustatė 6,13 Lt AB Lietuvos elektrinė privalomai išperkamų akcijų kainą. Teismo sprendimas bus įgyvendinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  Daugiau informacijos dėl teismo nutarties galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo internetinėje svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. 3K-3-370/2014).
  Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


  3 pav. AB „Klaipėdos nafta" informuoja, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija) 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje priėmė sprendimus dėl SGD terminalo teikiamų paslaugų kainų 2015-2019 metams nustatymo. Priimti sprendimai yra svarbūs SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimo ir veiklos sąnaudų padengimui užtikrinti.
  Aukščiau minėtais sprendimais bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1251 nustatytą nepanaudotų lėšų, skirtų SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms padengti, kompensavimo lėšų mokėtojams tvarką, Komisija nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos 2015 metams - 7,41 Lt/MWh (2,15 Eur/MWh) taikomą Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų mokėtojams. Komisija taip pat nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją, taikomą Klaipėdos terminalo įleidimo taške - 9,43 Lt/MWh (2,73 Eur/MWh). Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji yra apskaičiuota įvertinus lėšas, reikalingas SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms padengti.
  2015-2019 metų laikotarpiui Komisija nustatė gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos viršutinės ribos kintamąją dalį (be PVM) - 0 Lt/MWh (0 Eur/MWh), ir suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kainą (be PVM) - 3,49 Lt/MWh (1,14 Eur/MWh), įsigaliojančias nuo 2015 m. sausio 1 d.
  2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos posėdyje buvo suderinti Bendrovės ilgalaikio turto, naudojamo gamtinių dujų skystinimo veikloje, nusidėvėjimo normatyvai. Komisija nustatė turto metines nusidėvėjimo normas pagal Komisijos nutarime nurodytas ilgalaikio turto grupes.
  Pirkimo signalas @0.292.


  4 pav. Silvano Fashion Group akcijos šiandien buvo jau be papildomų dividendų.


  5 pav. Žemaitijos pieno pirkimo signalas @0.764.


  6 pav. City Service pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


  7 pav. Invaldos pildymosi signalas @3.25.

  8 pav. Litgrid pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

  Nov 20 11:15 AM | Link | Comment!
 • 2014 M. Lapkričio 19 D. Biržos Apžvalga

  Trečiadienį investuotojai buvo santūresni ir pinigines atvėrė per pus mažiau nei vakar. Geltoni lyderio marškinėliai vėl atiteko lietuviškai akcijai. Šį kartą daugiausiai apyvartos sugeneravo Linas Agro Group akcijos. Tiesa, sandorių, viso labo, tik trys. Vienas iš jų - tiesioginis.
  Toliau pagal apyvartą rikiavosi estiškos akcijos. Talino biržą teisėtai galima vadinti likvidžiausia birža Baltijos rinkoje.
  Investuotojai optimizmu šiandien netryško. Kilusių ir kritusių kainų skirtumas tik 3. O žaliavo tik "benčmarkinis" indeksas. Pagrindiniai biržų indeksai krito.

  1 pav. APB „Apranga" gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista" sandorius dėl emitento vertybinių popierių. UAB „Minvista" pirko 9,965 akcijas.
  Akcijos kaina daužo kaktą į ties 2.69 uždėtą stogą. Pramušus stogą, pildomės.


  2 pav. „Lietuvos energijos gamyba", AB, (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė) informuoja, jog 2014 m. lapkričio 18 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba" elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2015 metams nustatymo", Nr. O3-852 bei 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba" padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo" Nr. O3-866 panaikinimo.
  Minėtais nutarimais Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įgyvendina Vilniaus apygardos administraciniam teismui Bendrovės apskųstą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba" planinio patikrinimo" (toliau - Apskųstas nutarimas). Kaip buvo paminėta 2014 m. spalio 31 d. Bendrovės pranešime apie esminį įvykį, Apskųstu nutarimu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė 2014 m. rugsėjo 19 d. planinio patikrinimo aktui Nr. E3-2 ir nusprendė mažinti Bendrovės valdomos Lietuvos elektrinės gautinas remiamos elektros energijos gamybos veiklos pajamas 21,2 mln. Lt (6,14 mln. EUR) suma bei mažinti Bendrovės gautinas elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos pajamas 25,7 mln. Lt (7,44 mln. EUR) suma. Nutarime numatytas šių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės sprendimų įgyvendinimo laikotarpis - 2015-2016 ataskaitiniai metai.
  Bendrovės vertinimu, nutarimuose pateikti investicijų grąžos skaičiavimai yra netikslūs ir klaidingi. Atsižvelgiant į tai bei į faktą, jog nutarimais Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įgyvendina Apskųstą nutarimą, nutarimai laikytini nepagrįstais ir neteisėtais.


  3 pav. Linas Agro Group pozicijoje formuojasi palaikymas ties 0.68.


  4 pav. Padidėjęs aktyvumas City Service pozicijoje kėlė akcijos kainą. Pildymosi signalas @1.71.


  5 pav. TEO LT pozicijoje augimas jau išseko. Nesipildom. Dviejų dienų periodo grafikas.


  6 pav. Silvano Fashion Group akcijos šiandien dar buvo su papildomais 0.20 euro dividendais. Akcijos kaina kilo tik sesijos pradžioje. O dalis investuotojų nusprendė pasiimti pelną, parduodant akcijas. Dividendinis pajamingumas šiandien po sesijos buvo 10.75%.

  7 pav. Snaigės akcijų kaina nepaliauja stebinti. Nuo spalio pradžios akcijos kaina pakilo jau 62.33%. Bendrovė ketvirtinės ataskaitos dar nepateikė, o apyvarta pakankamai didelė šiam nelikvidui. Tai ir kelia akcijos kainą. Gali būti, kad kažkur praslydo insaidas. Laukiam rezultatų.

  Nov 19 12:13 PM | Link | Comment!
Full index of posts »
Latest Followers

StockTalks

More »

Latest Comments


Posts by Themes
Instablogs are Seeking Alpha's free blogging platform customized for finance, with instant set up and exposure to millions of readers interested in the financial markets. Publish your own instablog in minutes.