Seeking Alpha

Nojus'  Instablog

Nojus
Send Message
Trade-investor
My company:
Investing Ideas
My blog:
Investing Ideas
View Nojus' Instablogs on:
 • 2015 M. Gegužės 19 D. Biržos Apžvalga

  Antradienio prekybinėje sesijoje aktyviausiai prekiauta estiškomis akcijomis. Vien tik Olympic Entertainment Group akcijomis sugeneruota apie pusę visos apyvartos, o kaina kilo. Ne be tiesioginių sandorių pagalbos.
  Vilniuje labiausiai prekiauta Šiaulių banko akcijomis, o kaina nepakito.
  Bendros nuotaikos rinkose optimistinės. Visi indeksai žaliavo.

  1 pav. 2015 m. gegužės 18 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą, kurio pagrindu oficialaus siūlymo teikėjai, kuriuos 2015 m. balandžio 28 d. sutarties pagrindu atstovauja akcinė bendrovė „Invalda INVL", savanoriško oficialaus siūlymo metu ketina supirkti visas oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančias akcinės bendrovės „INVL Technology" paprastąsias vardines akcijas. Iš viso siūloma supirkti 414 034 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology", kurios kodas 300893533, akcijas, kurių ISIN kodas LT0000128860, kas sudaro 6,771 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology" išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia tiek pat balsų.
  Nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo kaina yra 1,61 euro už vieną paprastąją vardinę „INVL Technology" akciją, už akcijas atsiskaitoma pinigais.
  Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną po priežiūros institucijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos - 2015 m. gegužės 22 dieną. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis - 14 dienų (nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2015 m. birželio 4 d. (įskaitytinai)).
  Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB bankui „Finasta".
  Oficialaus siūlymo metu teisę parduoti akcijas turi akcinės bendrovės „INVL Technology" akcininkai, nebalsavusieji priimant 2015 m. balandžio 10 d. sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology" veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą arba balsavusiems „prieš" jį.
  Pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Technology" veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Technology" akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais.
  Prieš priimdami sprendimą parduoti ar neparduoti turimas akcinės bendrovės „INVL Technology" akcijas oficialaus siūlymo metu, investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad oficialaus siūlymo teikėjai ir akcinė bendrovė „INVL Technology" nėra įvertinę, ar akcinės bendrovės „INVL Technology" akcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus akcininko žinias ir patirtį investavimo srityje, bus tinkamos konkrečiam akcininkui, jeigu akcinė bendrovė „INVL Technology" gaus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

  2 pav. INVL Technology šiandien biržoje nupirkta 150 akcijų.


  3 pav. Šiaulių bankas pateikiame 2015 metų trijų mėnesių tarpinę informaciją. Banko IQ EPS padidėjo dvigubai.
  Apyvarta auga, o kaina ne.


  4 pav. AB „Linas" 2015 m. gegužės 19 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
  1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas" konsoliduotų ir Bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2014 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
  2. Patvirtintas 2014 m. AB „Linas" konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2014 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
  3. Patvirtintas 2014 m. AB „Linas" pelno (nuostolių) paskirstymas:
  1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 345.834 Lt (100.160 EUR);
  2) grynieji ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 3.534.643 Lt ( 1.023.703 EUR);
  3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 Lt ( 0 EUR);
  4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 Lt (0 EUR);
  5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);
  6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);
  7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);
  8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);
  9) paskirstytini nuostoliai iš viso 3.880.477 Lt (1.123.864 EUR);
  10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);
  11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);
  12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);
  13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);
  14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);
  15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus - 3.880.477 ( 1.123.864 EUR).
  4. Iš bendrovės valdybos narių atšaukti Ramūnas Lenčiauskas, Daiva Minkevičienė, Gintarė Dambrauskaitė-Lenčiauskė.
  5. Į Bendrovės valdybos narius išrinkti Ramūnas Lenčiauskas, Saulius Šidlauskas, Daiva Minkevičienė ir Gintarė Dambrauskaitė-Lenčiauskė.
  6. Patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatai ir Bendrovės dirketorius Saulius Šidlauskas įgaliotas juos pasirašyti.


  5 pav. Įmonių grupė „ALITA", AB skelbia Lietuvos banko 2015 m. gegužės 18 d. patvirtintą oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias AB „ANYKŠČIŲ VYNAS" akcijas cirkuliarą.
  Oficialaus siūlymo kaina yra 0,220 EUR už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR (dvidešimt devynių šimtųjų euro) nominalios vertės AB „ANYKŠČIŲ VYNAS" akciją.

  2015 m. gegužės 19 d. Įmonių grupė „ALITA", AB (teisinė forma - akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Miškininkų g. 17, LT- 62200 Alytus, juridinio asmens kodas 302444238, PVM mokėtojo kodas LT100004934017, registras: Lietuvos juridinių asmenų registras, registro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras, įregistruotas įstatinis kapitalas 5 800 000 EUR) gavo iš Bendrovės akcininkės uždarosios akcinės bendrovės „MINERALINIAI VANDENYS" Lietuvos banko 2015 m. gegužės 18 d. patvirtintą oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Įmonių grupės „ALITA", AB akcijas cirkuliarą.
  Oficialaus siūlymo kaina yra 1,076 EUR už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR (dvidešimt devynių šimtųjų euro) nominalios vertės Įmonių grupės „ALITA", AB akciją.
  Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2015 m. gegužės 22 d., pabaiga - 2015 m. birželio 4 d.

  6 pav. 2015 m. gegužės 19 d. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS" gavo iš Įmonių grupės „ALITA", AB Lietuvos banko 2015 m. gegužės 18 d. patvirtintą oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias AB „ANYKŠČIŲ VYNAS" akcijas cirkuliarą.
  Oficialaus siūlymo kaina yra 0,220 EUR už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 EUR (dvidešimt devynių šimtųjų euro) nominalios vertės AB „ANYKŠČIŲ VYNAS" akciją.
  Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2015 m. gegužės 22 d., pabaiga - 2015 m. birželio 4 d.


  7 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje susiformavo stiprus palaikymas ties 1.80.

  8 pav. Linas Agro Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

  May 19 10:33 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. Gegužės 14 D. Biržos Apžvalga

  Savaitės pabaigoje atsitraukė meškos, sugrįžo optimizmas. Kilusių akcijų kainų buvo daugiau, o ir apyvartos nebuvo pačios mažiausios.
  Šiandien ypatingo dėmesio sulaukė Rokiškio sūrio akcijos, aplenkusios net likvidžiausiai estiškas akcijas. Tiesa, vienu tiesioginiu sandoriu.
  Šiandien labiausiai kilo Talino indeksas. Vilniaus indeksas sumenko minimaliai. Tačiau per visą savaitę OMXV kilo labiausiai - 1.26%.


  1 pav. „Lietuvos energijos gamyba", AB, (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė) informuoja, jog, vadovaujantis Bendrovės valdybos sprendimu bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovė, vykdydama įsipareigojimus pagal 2013 m. birželio 26 d. kredito sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir „Nordea Bank AB" Lietuvos skyriaus bei AB DNB banko, 2015 m. gegužės 14 d. įkeitė dalį kredito sutartyje numatyto Šilumos energijos gamybos pajėgumų statybų Elektrėnų komplekse projekto metu sukurto turto - garo katilinę.
  Garo katilinėje įrengti trys garo katilai, kurių bendra šiluminė galia siekia 49,8 MW. Ši katilinė įrengta šilumos rezervo palaikymui, šilumos gamybai žiemos sezono šalčių piko metu, taip pat rezervinės elektrinės blokų paleidimui.
  Likusi Šilumos energijos gamybos pajėgumų statyabos projekto metu sukurto turto dalis - biokuro katilinė - bus įkeičiama turtą įregistravus Nekilnojamojo turto registre.

  „Lietuvos energijos gamyba", AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė) skelbia preliminarius neaudituotus Bendrovės 2015 m. sausio-kovo mėnesių finansinius rodiklius.
  Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2015 m. sausio-kovo mėnesių Bendrovės pardavimo pajamos sudaro 37,23 mln. eurų ir yra 10,9 % mažesnės nei 2014 m. sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos (41,79 mln. eurų).
  Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio-kovo mėnesių pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 18,41 mln. eurų ir yra 14,5 % didesnis nei 2014 m. sausio-kovo mėnesių EBITDA (16,08 mln. eurų).
  Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio-kovo mėnesių grynasis pelnas didėjo daugiau negu pusantro karto ir sudaro 14,82 mln. eurų arba 59,5 % daugiau nei 2014 m. sausio-kovo mėnesių grynasis pelnas (9,29 mln. eurų).
  Pasak Bendrovės Finansų ir administravimo direktorės Eglės Čiužaitės, 2015 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė dirbo stabiliai ir toliau didino savo veiklos efektyvumą, sėkmingai veikė komercinėje rinkoje.
  Bendrovės pajamos mažėjo dėl to, kad vis didesnę Bendrovės prekybos elektros energija portfelio dalį sudaro nebe prekyba fizine elektra, o prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (daugiausia - kainų skirtumo kontraktais). Pajamų mažėjimui įtakos taip pat turėjo ir, palyginti su 2014 m. sausio-kovo mėnesiais, beveik 15% mažesnės elektros energijos gamybos apimtys Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje. Elektrėnų komplekse remtina elektros energija 2015 m. sausio-kovo mėnesiais, kaip ir praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, nebuvo gaminama - pagal su perdavimo sistemos operatoriumi suderintą planą ir siekiant efektyviai naudoti elektrinei skiriamas VIAP lėšas, Elektrėnų komplekso blokai veikia šiltuoju metų laikotarpiu. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos apimtys didėjo beveik 15%.
  Prie Bendrovės EBITDA didėjimo 2015 m. sausio-kovo mėnesiais gana svariai prisidėjo geras prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rezultatas. Grynojo pelno augimui didžiausią įtaką padarė bendras Bendrovės turėtų Energijos tiekimas UAB ir UAB „Kauno energetikos remontas" akcijų pardavimo 2015 m. pirmąjį ketvirtį rezultatas.
  2015 m. sausio¬-kovo mėnesių neaudituotos tarpinės konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos bus skelbiamos 2015 m. gegužės 29 d.
  Savaitinis pildymosi signalas @0.904.


  2 pav. AB „Agrowill Group" stebėtojų tarybos sprendimas dėl stebėtojų tarybos pirmininko:
  1. Išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininku Vladą Lašą.
  AB „Agrowill Group" stebėtojų tarybos sprendimas dėl Bendrovės valdybos nario išrinkimo:
  1. Išrinkti Bendrovės valdybos nariu Kęstutį Juščių.


  3 pav. Įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas dėl gamtinių dujų sektoriaus veiklų atskyrimo, dujų tiekimo veiklos turtas, teisės ir pareigos pagal 2014 m. spalio 15 d. AB „Lietuvos dujos" dalies pirkimo - pardavimo sutartį 2014 m. spalio 31 dienos būklei buvo parduoti UAB „Lietuvos dujų tiekimas". Dėl informacijos palyginamumo, žemiau pateikti 2014 m. trijų mėnesių tęsiamos gamtinių dujų skirstymo veiklos duomenys.
  Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatoriaus „Lietuvos dujos" 2015 m. trijų mėnesių pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 2 proc. ir sudarė 20,5 mln. EUR (2014 m. atitinkamai - 20,2 mln. EUR).
  2015 m. trijų mėnesių „Lietuvos dujų" grynasis pelnas sudarė 8,2 mln. EUR (2014 m. trijų mėnesių grynasis pelnas iš viso buvo 9,6 mln. EUR, tame tarpe tęsiamos dujų skirstymo veiklos pelnas sudarė 6,8 mln. EUR, nutrauktos tiekimo veiklos - 2,8 mln. EUR). Lyginant grynąjį pelną, uždirbtą iš dujų skirstymo veiklos, šiemet jis buvo 21,5 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu.
  Per 2015 m. pirmus tris mėnesius „Lietuvos dujos" uždirbo 12 mln. EUR pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) arba 10,5 proc. daugiau nei 2014 m. sausio-kovo mėn., kai EBITDA buvo 10,8 mln. EUR. Šį pokytį lėmė geresni veiklos rezultatai dėl mažesnių gamtinių dujų pirkimo technologinėms reikmėms sąnaudų.
  „Nuosekliai didinant „Lietuvos dujų" veiklos efektyvumą, pirmąjį šių metų ketvirtį ženkliai gerėja įmonės finansiniai rezultatai. Penktadaliu padidėjo įmonės uždirbtas grynasis pelnas bei dešimtadaliu didėjo EBITDA. Tokie rezultatai pasiekti racionaliai naudojant įmonės išteklius ir efektyvinant pagrindinę veiklą", - sako Liudas Liutkevičius, „Lietuvos dujų" valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
  2015 metų trijų mėnesių „Lietuvos dujų" neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos ir pranešimas bus skelbiami gegužės 29 dieną.
  Savaitinis pardavimo signalas @0.759.


  4 pav. LESTO grynasis pelnas 2015 metų pirmąjį ketvirtį, remiantis preliminaria neaudituota Bendrovės finansine atskaitomybe, siekė 27,619 mln. EUR. Tai 2,3 karto daugiau nei 2014 metų sausio-kovo mėnesiais, kai grynasis pelnas buvo 11,782 mln. EUR.
  Bendrovės grynojo pelno augimui įtakos turėjo ženkliai mažesnės nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos. Jos apskaičiuotos, remiantis naujai įvertinta Bendrovės ilgalaikio materialaus turto verte.
  2015 metų sausio-kovo mėnesiais Bendrovė uždirbo 40,996 mln. EUR pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). 2014 metų pirmąjį ketvirtį EBITDA buvo 39,725 mln. EUR. EBITDA marža palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 3,45 proc. punkto iki 26,31 procento.
  „Nuoseklus veiklos efektyvumo didinimas toliau gerina mūsų rezultatus. Didėjantį efektyvumą įrodo išaugusi EBITDA marža. Pirmąjį ketvirtį viešai pristatėme 10 metų investicijų planą - suplanuotos investicijos į patikimą, saugų ir modernų tinklą ateityje dar labiau efektyvins mūsų veiklą. Be to, metų pradžioje klientams pasiūlėme dar patogesnį aptarnavimą - dabar septyniuose didžiausiuose miestuose aptarnaujami elektros ir dujų vartotojai", - sako LESTO generalinis direktorius Aidas Ignatavičius.
  Bendrovės pajamos 2015 metų pirmąjį ketvirtį siekė 155,804 mln. EUR ir buvo 10,32 proc. mažesnės nei 2014 metais sausio-kovo mėnesiais.
  2015 metų trijų mėnesių AB LESTO grupės tarpinis pranešimas bus skelbiamas gegužės 29 dieną.

  Praėjus pagal pirkimo procedūras privalomam 15 dienų pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminui, LESTO ir Pohjola Bank Plc. 2015 metų gegužės 15 dieną pasirašė sutartį dėl 75 mln. eurų ilgalaikės paskolos suteikimo. Pohjola Bank Plc. pasiūlymą pirkimo komisija pripažino geriausiu.
  „Šiuo metu rinkoje įsivyravusios palankios sąlygos užtikrino patrauklius finansų įstaigų pasiūlymus. Iš geriausią pasiūlymą pateikusio Pohjola Bank Plc. skolinamės pigiausiai per pastaruosius penkerius metus. Džiaugiamės bendradarbiavimo pradžia su Pohjola Bank Plc. - tai pirma sutartis su šiuo banku. Lėšos bus skirtos mūsų finansinių įsipareigojimų finansų įstaigoms refinansavimui ir apyvartinėms lėšoms", - sako LESTO Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Andrius Bendikas.
  Paskolos trukmė - 5 metai, kintama paskolos palūkanų bazė - 1 mėn. EURIBOR.
  Savaitinis pirkimo signalas @1.00


  5 pav. Rokiškio sūrio pirkimo signalas @1.45.


  6 pav. Tallink Grupp akcijų kaina rodo stiprų atsigavimą, bet pirkti dar rizikinga: kaina po Aligatoriumi.


  7 pav. City service akcijomis šiandien prekiauta be dividendų.


  8 pav. Arco Vara akcijomis šiandien prekiauta be dividendų.


  9 pav. Baltikos pozicijoje suveikė Stop loss signalas.


  10 pav. Grigiškių akcijomis šiandien prekiauta be dividendų. Savaitinis pildymosi signalas @1.17.


  11 pav. Panevėžio statybos tresto akcijomis šiandien prekiauta be dividendų.

  12 pav. Klaipėdos naftos akcijomis šiandien prekiauta be dividendų.

  May 15 11:30 AM | Link | Comment!
 • 2015 M. GegužėS 13 D. BiržOs ApžValga

  Trečiadienį prekiavome aktyviai, be aiškios krypties. Aktyvumu pasižymėjo lietuviškos TEO LT ir Linas Agro Group akcijos.
  Naujienų šiandien negausiai. Užtat gausiai cum- ir ex-dividendų dienų.
  Ketvirtadienį prekyba nevyks nė vienoje biržoje, bet diena bus įtraukta į atsiskaitymo ciklą.
  Labiausiai šiandien kilo Vilniaus akcijos. OMXV indekso vertė padidėjo 1.16%. Mažiausiai kilo estai. Tik 0.40%.


  1 pav. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid" ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (NYSE:ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projektui „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo" finansuoti. Pagal šią sutartį skirta bendra 10,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).


  2 pav. TEO LT akcijos šiandien buvo be dividendų.


  3 pav. Linas Agro Group pirkimo signalas @0.699.


  4 pav. Panevėžio statybos tresto pozicijoje susiformavo stiprus palaikymas ties 1.00. Šiandien buvo paskutinė diena akcijoms su dividendais.


  5 pav. Aprangos akcijos šiandien buvo be dividendų. Susiformavo palaikymas ties 2.65.


  6 pav. Pieno žvaigždžių akcijos šiandien buvo be dividendų. Pirkimo signalas @1.57.


  7 pav. Dar dividendines City Service akcijas šiandien pirko nenoriai.


  8 pav. Pardavinėjo ir dividendines Grigiškių akcijas.


  9 pav. Niekam nereikia ir Klaipėdos naftos dividendų. Kaina krito net su gap'u ir padidėjusia apyvarta. Dividendinis pelningumas padidėjo iki 0.0657%.

  10 pav. . Merko Ehitus pozicijoje suveikė pirkimo signalas

  May 13 12:36 PM | Link | Comment!
Full index of posts »
Latest Followers

StockTalks

More »

Latest Comments


Posts by Themes
Instablogs are Seeking Alpha's free blogging platform customized for finance, with instant set up and exposure to millions of readers interested in the financial markets. Publish your own instablog in minutes.