Vern Hoffmann
Long/short equity, tech
Long/short equity, tech
Member since: 2012
Jason Z. Wu, Contributor
Carl Cachia, Contributor
Chris DeMuth Jr., Contributor