• timtrading
    $REGI - +27%, $KID +20% http://bit.ly/pA9nnM
    9/17/12
    Reply