Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2014 M. Gruodžio 4 D. Biržos Apžvalga

Ketvirtadienį Baltijos investuotojai didino apsisukimus ir apyvartos augo. Linas Agro Group šiandien tiesioginių sandorių pagalba sugeneravo trečdalį visos rinkos apyvartos. Kaina liko nepakitusi.
Iš lietuviškų akcijų didele paklausa pasižymėjo Aprangos ir Šiaulių banko akcijos. Abiejų kainos kilo.
Bendra nuotaika labai optimistinė. Indeksai žaliavo. Tik Rygos indeksas nusidažė raudonai. Ten gerų naujienų šiandien nebuvo. Labiausiai kilo OMXV indeksas. Jo vertė pasidėjo 0.88%.


1 pav. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS" informuoja, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimu atmetė kaip nepagrįstą Plass Investments Limited ieškinį dėl 2013 m. birželio 20 d. tarp Bendrovės (pardavėjo) ir pirkėjo sudarytos katilinės ir su ja susijusio kilnojamo ir nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, taip pat dėl su šios sutarties vykdymu susijusios restitucijos taikymo (byloje atsakovais įtraukta Bendrovė ir nurodyto turto pirkėjas).
Teismo sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per 30 dienų.


2 pav. AB „Klaipėdos nafta" per 2014 m. lapkričio mėnesį į talpyklas perkrovė 555 tūkst. tonų naftos produktų, 82,6 proc. daugiau nei 2013 m. lapkričio mėn., kai buvo perkrauta 304 tūkst. tonų. 2014 m. lapkričio mėnesį buvo perkrauta daugiau tiek pagrindinio Bendrovės kliento AB „Orlen Lietuva", tiek Baltarusijos Respublikos naftos perdirbimo gamyklų naftos produktų, lyginant su 2013 m. lapkričio mėn. krova.
Bendrovės 2014 m. lapkričio mėnesio preliminarios pardavimo pajamos siekia 12,1 mln. litų (3,5 mln. eurų), 26,0 proc. daugiau lyginant su 2013 m. lapkričio mėnesio pardavimo pajamomis (9,6 mln. litų arba 2,8 mln. eurų).
Per 2014 m. vienuolika mėnesių į talpyklas perkrautų naftos produktų kiekis sudaro 4.944 tūkst. tonų, 9,3 proc. mažiau nei per atitinkamą 2013 metų laikotarpį, kai buvo perkrauta 5.452 tūkst. tonų. 2014 m. krova, lyginant su 2013 m. mažesnė iš esmės dėl nepalankių makroekonominių sąlygų pirmoje metų pusėje, kurios nulėmė mažesnę AB „Orlen Lietuva" naftos produktų gamybą bei atitinkamai mažesnę krova Bendrovės terminale.
Bendrovės 2014 m. vienuolikos mėnesių preliminarios pardavimo pajamos - 105,1 mln. litų (30,4 mln. eurų), 9,4 proc. mažiau lyginant su 2013 m. vienuolikos mėnesių pardavimo pajamomis (116,0 mln. litų arba 33,6 mln. eurų).
Pildomės, kainai toliau kylant.


3 pav. „Aprangos" grupė 2015 metais planuoja pasiekti 704 mln. Lt (204 mln. eurų) apyvartą (su PVM), arba apie 10% didesnę, nei laukiama 2014 metų apyvarta.
2015 metais „Aprangos" grupė planuoja atidaryti ar rekonstruoti 16-20 parduotuvių. Investicijos sudarys apie 20-25 mln. Lt (5,8-7,2 mln. eurų).
Pagal patikslintus 2014 metų planus „Aprangos" grupė atidarys 20 naujų ir rekonstruos 8 parduotuves. Investicijos 2014 metais sudarys apie 32 mln. Lt (9,3 mln. eurų).
„Aprangos" akcijos listinguojamos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Baltijos Oficialiame prekybos sąraše. Kontrolinis „Aprangos" grupės akcijų paketas priklauso koncernui "MG Baltic".


4 pav. Elektros energijos gamybos ir prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba", reaguodama į po vakar įvykusio Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos posėdžio viešojoje erdvėje pasirodžiusius Seimo narių komentarus, atkreipia dėmesį, kad didelė dalis aptariamų išlaidų mena dar AB Lietuvos elektrinė gyvavimo laikus. Dabartiniai „Lietuvos energijos gamybos" vadovai aptariamu laikotarpiu Bendrovėje iš viso nedirbo.
AB Lietuvos elektrinė prijungus prie AB „Lietuvos energija", 2011 m. rugpjūtį veiklą pradėjo naujoji įmonė - dabartinė „Lietuvos energijos gamyba", AB. Nuo pat veiklos pradžios Bendrovė veikia pelningai, jos sąnaudos ir VIAP lėšų poreikis kasmet vis mažėja. Todėl, Bendrovės nuomone, komentuojant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės (VKEKK) atlikto 2010-2012 m. veiklos patikrinimo rezultatus, nederėtų istorinių įvykių pateikti kaip šios dienos situacijos.
Atsiliepiant į išsakytus komentarus, pirmiausia reikėtų išskirti tris aktualias sąnaudų kategorijas, kurių po 2010-2012 m. veiklos patikrinimo VKEKK nusprendė nebepripažinti ir susigrąžinti per ateinančius laikotarpius. Tai aptariamu laikotarpiu Lietuvos elektrinėje patirtos kuro, apyvartinių taršos leidimų (NYSEMKT:ATL) sąnaudos, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės sąnaudos, reikalingos rezervo paslaugai teikti, bei kitos sąnaudos.
Kitoms sąnaudoms, dėl kai kurių iš jų neįprasto ir veiklai nebūdingo pobūdžio, Seimo narių komentaruose skiriama daugiausiai dėmesio, nors pažymėtina, kad jos sudaro mažiau nei šimtąją procento visos nepripažintos sumos. Tuo metu AB Lietuvos elektrinė vadovavo kitų pažiūrų ir vertybių asmenys, tačiau Bendrovė yra pasiruošusi dėl šių išlaidų diskutuoti ir atkreipia dėmesį, kad esminiai Bendrovės komentarai 2010-2012 m. patikrinimo aktui yra susiję su kintamomis gamybos sąnaudomis.
VKEKK iš viso nepripažino apie 120 mln. Lt Bendrovės 2010-2012 m. faktiškai patirtų reguliuojamos veiklos sąnaudų, susijusių su VIAP paslaugų teikimu gaminant elektrą Elektrėnuose. Tiesioginės gamybos sąnaudos gaminant VIAP lėšomis remtiną elektros energiją sudaro daugiau nei 60 proc. šios sumos.
Šių išlaidų pagrindimas paprastas: Bendrovė siekė ir siekia apginti viešąjį interesą. Taigi, dujų kainoms 2010-2011 m. smarkiai kylant, VIAP lėšos Lietuvos elektrinėje buvo taupomos faktiškai gaminant mažiau nei buvo planuojama tų metų kvota. Dėl to teko gaminti mažiau efektyviai. Tai leido sutaupyti daugiau nei 200 mln. Lt kintamų gamybos sąnaudų, o kartu ir VIAP lėšų, nors faktinė vienos kilovatvalandės savikaina gaminant mažesniu efektyvumu šiek tiek išaugo. Tokios išaugusios faktinės savikainos, t. y. realiai patirtų kuro sąnaudų, VKEKK ir nebepripažįsta.
Pažymėtina, kad VKEKK, atlikusi 2010-2012 m. patikrinimą, nustatė, jog Bendrovė turi grąžinti dalį VIAP lėšų tik už 2010 m. ir pripažino, kad už 2011 m. ir 2012 m. Bendrovė gavo mažiau VIAP lėšų nei nustatyta pagrįstų reguliuojamos veiklos sąnaudų. Taigi, galiausiai apskaičiuota, kad per ateinančius laikotarpius Bendrovės gautinos remiamos elektros energijos gamybos Lietuvos elektrinėje veiklos pajamos bus sumažintos 21,2 mln. Lt
VKEKK taip pat nepripažino 31 mln. Lt Kruonio HAE patirtų elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo sąnaudų, nors remiantis faktiškai patirtomis sąnaudos Bendrovei papildomai turėjo būti skirta 5,7 mln. Lt. Taigi, šios gautinos pajamos mažinamos 25,7 mln. Lt.
Komentaruose minimi apie 120 mln. Lt dėl netinkamo ATL pirkimo, dabartiniu Bendrovės vertinimu, galėjo susidaryti dėl 2008 m. AB Lietuvos elektrinė sudaryto sandorio dėl ATL keitimo į aplinkos taršos mažinimo vienetus. Vis dėlto Bendrovė neturi visos informacijos apie tai, kuo remiantis tokia suma buvo nustatyta, tad negali tiksliai įvertinti, ar minima suma yra pagrįsta.
Bendrovė VKEKK 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą „Dėl „Lietuvos energijos gamyba", AB, planinio patikrinimo", Nr. O3-818 yra apskundusi teismui.


5 pav. AB „Vilkyškių pieninė" pranešimas apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių. R.Jancevičius pirko 4,450 akcijas.


6 pav. TEO LT pozicijoje formuojasi palaikymas ties 1.00.


7 pav. Pildomės Tallink Grupp, kainai toliau kylant.


8 pav. Grigiškių pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

9 pav. Rokiškio sūrio akcijų kaina laisvajame kritime. Neperkam.