Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Kovo 3 D. Biržos Apžvalga

Antradienį akcijų kainos pasirinko skirtingas kryptis. Talino ir Palyginamasis indeksai kilo, o Rygos ir Vilniaus krito.

Apyvartos išliko didelės, dominavo Estijos investuotojai. Iš lietuviškų akcijų aktyviausios buvo Šiaulių banko akcijos, kaina kilo.

1 pav. 2014 metų AB „INVL Baltic Farmland" įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland" akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 89,5 tūkst. eurų (309 tūkst. litų).
Bendrovės pelnas apima finansinį laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Papildoma informacija:
Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę „INVL Baltic Farmland" bendrovės nuosavas kapitalas 2014 metų pabaigoje sudarė 9,9 mln. eurų (34,3 mln. litų), arba po 3,02 euro akcijai.
Apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės per antrines įmones valdanti „INVL Baltic Farmland" veiklą pradėjo 2014 m. balandžio pabaigoje po atskyrimo nuo vienos didžiausių Lietuvoje turtą valdančių ir investuojančių bendrovių „Invalda LT", todėl bendrovės pajamos ir pelnas skelbiami tik už pirmuosius aštuonis veiklos mėnesius, per kuriuos uždirbta 89,5 tūkst. eurų (309 tūkst. litų) grynojo pelno.
„INVL Baltic Farmland" akcijos yra tinkamos ne spekuliacinio kainos prieaugio laukiantiems investuotojams, o tiems, kuriuos tenkina galimybė iš žemės nuomos gauti didesnį pajamingumą nei iš indėlių palūkanos bankuose ir uždirbti iš žemės vertės augimo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. kovo 24 d. 8.30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės bendrovės „Invalda LT" patalpos), šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. kovo 17 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" pelno paskirstymo
5. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" dividendų politikos tvirtinimas.
6. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" įstatinio kapitalo mažinimas.
7. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimas.
8. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
9. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management" sudarymui.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" pelną paskirstyti taip:
Straipsniai(tūkst. LTL)(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - ataskaitinių finansinių metų pradžioje14 8064 288
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)30989
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)--
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti--
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje15 1154 377
Pervedimai iš rezervų--
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso15 1154 377
Pelno paskirstymas:--
- į įstatymo numatytus rezervus--
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti--
- į kitus rezervus--
- dividendai*682197
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai--
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje14 4334 180
*Skiriama 0,06 EUR vienai akcijai
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" dividendų politikos tvirtinimas.
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" dividendų politiką (pridedama).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" įstatinio kapitalo mažinimas.
Siekiant anuliuoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" įsigytas 2 660 paprastųjų vardinių akcijų, sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 294 209 litų iki 3 291 549 litų.
Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 2 660 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai įstatinio kapitalo dydis, sumažinus jį aukščiau nustatyta tvarka, bus 954 549,21 eurų.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 6 ir 7 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" generalinį direktorių Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" įstatų redakciją.
Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management" sudarymui.
Sudaryti su UAB „INVL Farmland Management" sutartį, kurios pagrindu pavesti minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland" dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą. Nustatyti, kad metinis atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management", negali viršyti 7 proc. nuo pajamų plius 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland" kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį kompensuotų UAB „INVL Farmland Management". Taip pat nustatyti sėkmės mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos, kuri viršija 5 proc. plius infliacija (taikant "high watermark", arba buvusios aukščiausios vertės principą).

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB "INVL Baltic Farmland" valdyba patvirtino 2015 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad "INVL Baltic Farmland" grupės konsoliduotos pajamos sieks 450 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 260 tūkst. eurų.
Prognozės parengtos atsižvelgiant į šiuo metu sudarytas žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartis bei darant prielaidą, kad „INVL Baltic Farmland" grupei priklausančios žemės vertė 2015 metais nesikeis.
AB "INVL Baltic Farmland" per grupės įmones valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.

Atsiskaičius už savas akcijas, nupirktas per AB „INVL Baltic Farmland" savų akcijų supirkimą nuo 2015 m. sausio 29 d. iki vasario 26 d., bendrovė už 2,03 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 710 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,02 proc. jos įstatinio kapitalo. Už akciją mokėta po 2,86 euro.
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3.294.209 Lt, jis padalintas į 3.294.209 paprastąją vardinę 1 lito nominalios vertės akciją. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savo akcijos nesuteikia balso teisės, balso teisę turinčių akcijų AB „INVL Baltic Farmland" (ISIN kodas LT0000128753 ) skaičius yra 3.291.549 vnt.
Niekam dividendai nereikalingi.


2 pav. „City Service" grupės tęstinės veiklos konsoliduotos pajamos per praeitus metus sudarė 619 mln. litų (179 mln. eurų) ir augo 20 proc., palyginus su 2013-aisiais, kai „City Service" tęstinės veiklos pajamos siekė 519 mln. litų (150 mln. eurų). Laikotarpio tęstinės veiklos grynasis pelnas sudarė 20,2 mln. litų (5,8 mln. eurų), o tęstinės veiklos EBITDA siekė 43,1 mln. litų (12,5 mln. eurų) - atitinkamai 8 proc. ir 3 proc. mažiau, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2013 metais.
Pasak generalinio direktoriaus Jono Janukėno, rezultatams neigiamos įtakos turėjo Rusijos rublio smukimas, dėl kurio Grupės bendrovių pelnas sumažėjo 3,2 mln. litų (0,9 mln. eurų).
„City Service" grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje. Įmonių grupės aptarnaujamų pastatų plotas siekia daugiau kaip 32,2 mln. kv. metrų.


3 pav. AB „Snaigė" 2014 m. neaudituotais konsoliduotais duomenimis pasiekė 6,1 mln. Lt (1,8 mln. EUR) EBITDA. Tai yra 11 kartų daugiau nei 2013 metais.
Bendrovės neaudituota konsoliduota apyvarta viršijo 146 mln. Lt (42,3 mln. EUR) ir yra 17 proc. mažesnė palyginus su praeitais metais.
Tam įtakos turėjo įvykiai Ukrainos rinkoje bei bendra nepalanki situacija Rusijoje ir jos įtakos zonose.
AB „Snaigė" generalinis direktorius Gediminas Čeika, teigiamai vertina bendrovės veiklą bei 2014 metų rezultatus.
„Nors praradome Ukrainą, vieną didžiausių bei pelningiausių savo rinkų, tačiau šiuos pardavimus didžiąja dalimi pavyko kompensuoti kitose rinkose", - teigė G. Čeika. Nevertinat Ukrainos kritimo, bendrovės pardavimai augo net 18 proc.
Didžiuojuosi savo komandos gebėjimais žaibiškai reaguoti į susidariusią padėtį bei perorientuoti savo veiksmus bendrovei naudingomis kryptimis."
AB „Snaigė" pastangos išlaikyti stabilius pardavimus daugiau parduodant kitose rinkose buvo vaisingos: palyginus su praeitais metais bendrovės pardavimai Prancūzijoje augo 39 proc., Lenkijoje - 31 proc., Vokietijoje - 14 proc.
Ženkliai AB „Snaigės" pardavimai augo ir Lietuvoje - net 46 proc. palyginus praeitais metais.„Džiaugiuosi, kad „Snaigės" šaldytuvai puikiai perkami ne tik Prancūzijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, kitose Europos šalyse, bet ir Lietuvos rinkoje", - teigė Gediminas Čeika. „Šiandien „Snaigė" yra antras geriausiai parduodamas šaldytuvų prekinis ženklas Lietuvoje, kai kurie mūsų gaminai yra tikri bestseleriai, mėnesių mėnesiais neužleidžiantys geriausiai parduodamų šaldytuvų vietų pardavimų sąraše."
Per metus AB „Snaigė" savo pirkėjams pristatė keletą naujų gaminių: taupiausią, itin mažai elektros energijos vartojantį A+++ klasės šaldytuvą, naują didesnės talpos šaldiklį, aukštesnės energetinės klasės šaldytuvą su bešerkšne šaldymo sistema „No Frost".
Pastarasis buvo apdovanotas Lietuvos metų gaminio Aukso medaliu.
Neaudituotais konsoliduotais duomenimis AB „Snaigė" patyrė 2,2 mln. Lt (0,7 mln. EUR) nuostolį, t.y. 4 kartus mažesnį nei pernai. Nuostolis susidarė suformavus atidėjimus galimiems kai kurių Krymo bei rytų Ukrainos klientų skolų nurašymams. Dėl susiklosčiusios šalyje situacijos jie buvo priversti sustabdyti savo veiklą.


4 pav. Pateikiame AB "Agrowill Group" 2014 metų dvylikos mėnesių tarpinę neaudituotą finansinę informaciją ir atsakingų asmenų patvirtinimą (dokumentai pridedami).
AB Agrowill Group, UAB Baltic Champs ir UAB eTime invest susijungimo sandorio efektas yra įtrauktas į įmonių grupės konsoliduotą finansinę atskaitomybę.
2014 m. dvylikos mėnesių pardavimų pajamos buvo 144,8 mln. litų (41,9 mln. eurų). Palyginimui, 2013 m. dvylikos mėnesių audituotos AB Agrowill Group pajamos buvo 82,6 mln. litų (23,9 mln. eurų), o UAB Baltic Champs pajamos 2013 metais siekė 32,8 mln. litų (9,5 mln. eurų).
Bendrovės 2014 m. metinis pelnas siekė 30,7 mln. litų (8,9 mln. eurų). Pernai tuo pačiu laikotarpiu AB Agrowill audituotas nuostolis siekė 4,7 mln. litų (1,36 mln. eurų), o UAB Baltic Champs uždirbo 5,1 mln. litų (1,5 mln. eurų) pelno.
2014 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo 21,3 mln. litų (6,2 mln. eurų). 2013 m. dvylikos mėnesių audituota AB Agrowill Group EBITDA buvo 13,9 mln. litų (4 mln. eurų).
Bendrasis AB Agrowill Group įmonių grupės pelningumas lyginant su 2013 metais išaugo daugiausiai dėl pelningos grybų auginimo veiklos. Pienininkystės veiklos pelningumas nežymiai paaugo dėl didesnio pieno gamybos efektyvumo lyginant su 2013 m., nors antroje metų pusėje pelningumą neigiamai paveikė dėl Rusijos paskelbto maisto produktų embargo kritusios pieno supirkimo kainos. Grūdų pardavimo bendrasis pelningumas 2014 m. buvo mažesnis nei ankstesniais metais dėl šiais metais vyravusių žemesnių grūdų supirkimo kainų pasaulinėse rinkose.
Grupės grynojo pelno rodiklius ženkliai įtakojo 25,862 mln. Lt (7,49 mln. eurų) neigiamo prestižo nurašymas pagal taikomus TA standartus įvertinant AB „Agrowill Group" ir UAB „Baltic Champs" susijungimą, o taip pat dalies tiesioginėje veikloje nenaudojamų žemių pardavimas.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


5 pav. AB "Žemaitijos pienas" grupės neaudituota 2014 metų konsoliduota apyvarta - 556,5 mln.lt ( 161,2 mln. EUR ) , palyginus su 2013 metais apyvarta padidėjo 5,16 proc.
AB „Žemaitijos pienas" grupės neaudituotas 2014 metų grynasis pelnas sudaro 1,6 proc. nuo apyvartos.


6 pav. 2014 m. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės pajamos sudarė 379 mln.LTL (110 mln.EUR) ir tai yra 4% daugiau nei 2013 m. Ženkliai kritusios pieno produktų kainos pasaulinėje rinkoje, sumažėjusi paklausa ir Rusijos Federacijos embargas lėmė vos 4% apyvartos augimą, nors produkcijos kiekiai buvo parduoti didesni. Tai taip pat įtakojo mažesnį grynąjį pelną - 2014 m. grynasis pelnas 11 mln.LTL (3,2 mln.EUR) ir tai 14% mažiau nei 2013 m.
2014 m. dvylikos mėnesių EBITDA - 21,4 mln.LTL (6,2 mln. EUR), ir tai 11% mažiau nei 2013 m.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


7 pav. Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB "Pieno žvaigždės" pardavimų pajamos per 2014 metus buvo 827,3 mln. litų (239,6 mln. EUR), arba 8,9% didesnės nei prieš metus (2013 metais pardavimų pajamos siekė 759,4 mln. litų, arba 219,9 mln. EUR).
Bendrovės 2014 metų EBITDA sudarė 51,8 mln. litų (15,0 mln. EUR) ir buvo 21,9% didesnis su 2013 metais, kai EBITDA siekė 42,5 mln. litų (12,3 mln. EUR).
Per 2014 metus bendrovės uždirbo 17,2 mln. litų (4,9 mln. EUR) grynojo pelno. 2013 metais grynasis pelnas buvo 9,8 mln. litų (2,8 mln. EUR).
2014 metų grynąjį pelną padidino veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto pardavimo sandoriai, įvykdyti per 2014 metus. Taip pat, dėl šiuo metu pradėjusių didėti pieno produktų kainų pasaulinėse rinkose, sumažėjo padaryti atidėjimai atsargoms, kas įtakojo geresnį paskutiniojo ketvirčio rezultatą. Tačiau dėl 2014 metų antrąjį pusmetį pasaulinėse rinkose smukusios pieno produktų paklausos ir uždarytos Rusijos rinkos grynasis pelnas už 2014 metus yra mažesnis nei buvo planuotas.


8 pav. Vadovaudamasis 2013 m. vasario 23 d. AB Šiaulių banko, laikinojo AB Ūkio banko administratoriaus ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" pasirašytos sutarties dėl dalies Ūkio banko turto, sandorių, teisių ir įsipareigojimų perkėlimo Šiaulių bankui (toliau - Sutartis) nuostatomis, Šiaulių bankas apskaičiavo galutinę išmokamą sumą (angl. - Final Adjustment Amount). Galutinė išmokama suma pagal Sutartį buvo skaičiuojama kaip dalies perimto turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Kadangi apskaičiuota neigiama galutinės išmokamos sumos reikšmė, vadovaujantis Sutartimi, Šiaulių banko vertinimu, prievolė mokėti Ūkio bankui kompensaciją (galutinę išmokamą sumą), neatsiranda. Apie tai 2015 m. vasario 5 d. Šiaulių bankas informavo Sutarties šalis.


9 pav. „Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2015 m. vasario mėnesį sudarė 12,5 mln. eurų ir buvo 12,9% didesnė nei 2014 m. vasario mėnesio apyvarta.
2015 m. sausio - vasario mėnesiais „Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 27,7 mln. eurų, arba 10,0% daugiau nei 2014 metų atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos" grupės tinklo apyvarta 2015 m. sausio - vasario mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2014 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 7,2%, Latvijoje 6,8%, o Estijoje 32,0%.
Šiuo metu „Aprangos" grupė Baltijos šalyse valdo 163 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 73,6 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 5,6%.


10 pav. 2015 m. kovo 3 d. AB „Lietuvos dujos" gavo „Lietuvos energija", UAB, kuri valdo 96,64 proc. „Lietuvos dujų" akcijų, raštą, kuriame buvo pateikta informacija apie numatomus pokyčius.
Rašte nurodyta, kad „Lietuvos energijos" valdyba pritarė „Lietuvos energijos" įmonių grupės veiklos grandinės išgryninimo programos koncepcijai, kurioje numatytas „Lietuvos dujų" ir LESTO sujungimas į bendrą skirstymo tinklų įmonę. Numatoma, jog detalus šio projekto įgyvendinimo planas bus patvirtintas balandžio mėnesį, o jį įgyvendinti planuojama iki 2015 m. gruodžio pabaigos.
Apie visus tolesnius veiksmus ir priimtus sprendimus „Lietuvos dujos" viešai paskelbs teisės aktų nustatyta tvarka.
Pozicijoje nuneštas stogas. Pildomės, kainai toliau kylant.


11 pav. 2015 m. kovo 3 d. LESTO gavo „Lietuvos energija", UAB, kuri valdo 94,39 proc. LESTO akcijų, raštą, kuriame buvo pateikta informacija apie numatomus pokyčius.
Rašte nurodyta, kad „Lietuvos energija" valdyba pritarė „Lietuvos energija" įmonių grupės veiklos grandinės išgryninimo programos koncepcijai, kurioje numatytas LESTO ir AB „Lietuvos dujos" sujungimas į bendrą skirstymo tinklų įmonę. Numatoma, jog detalus šio projekto įgyvendinimo planas bus patvirtintas balandžio mėnesį, o jį įgyvendinti planuojama iki 2015 m. gruodžio pabaigos.
Apie visus tolesnius veiksmus ir priimtus sprendimus LESTO viešai paskelbs teisės aktų nustatyta tvarka.

Sujungimas? Ne, nieko nežinom...

12 pav. Žinia apie Tallinna Kaubamaja dividendus „užgapino" akcijos kainą.