Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Kovo 19 D. Biržos Apžvalga

Ketvirtadienį buvo visiškai ramu, naujienų dar labai mažai. FED susirinkimo pranešimo žodžių ekvilibristika Baltijos rinkų žaidėjų nesujaudino. Mes niekaip nereagavome EUR/USD šuolius. Panašu, kad euras sugrįžta, iš kur atėjęs ir iki metų vidurio, jei nebus kitų pranešimų, nedaug kas ir keisis.


1 pav. Akcinės bendrovės „INVL Technology" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 10 d. 8:30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology" (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology" akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. balandžio 3 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Technology" visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Akcinės bendrovės „INVL Technology" įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
2) Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology" paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.
3) Akcinės bendrovės „INVL Technology" įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
4) Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.
5) Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology" paprastąsias vardines akcijas.
Akcinės bendrovės „INVL Technology" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Akcinės bendrovės „INVL Technology" įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
Padidinti akcinės bendrovės „INVL Technology" įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas 4 026 732,94 eurų suma).
Akcinės bendrovės „INVL Technology" įstatinis kapitalas didinamas papildomai išleidžiant 13 885 286 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.
Minimali vienos akcijos emisijos kaina - 1,56 euro, akcijos apmokamos piniginiais įnašais.
Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina - 1,56 eurų, nustatyta atsižvelgiant į tai, kad:
1) neaudituotais duomenimis, 2014 m. pabaigai akcinės bendrovės „INVL Technology" valdomos įmonės buvo įvertintos 9,75 mln. eurų, tai yra vienai paprastajai vardinei akcijai tenka 1,60 euro akcinės bendrovės „INVL Technology" nuosavo kapitalo;
2) nuo reorganizuotos akcinės bendrovės „INVL Technology" akcijų įtraukimo į NASDAQ Vilnius prekybos sąrašus (2014 m. birželio 3 d.) iki 2015 m. kovo 18 d. vidutinė svertinė po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVL Technology" perskaičiuota akcijos kaina sudarė 1,47 euro.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Akcinės bendrovės „INVL Technology" valdyba, remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology" paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.
Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Technology" akcijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology" išleidžiamų akcijų.
Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės bendrovės „INVL Technology" viešai paskelbtame prospekte.
3. Akcinės bendrovės „INVL Technology" įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology" įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology" direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją.
4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo
Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Technology" akcininkams, nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, kurie balsuos „už" sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology" akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš" sprendimą šiuo darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.
Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology" veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology" valdybai:
1) kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology" veiklos licencijos gavimo;
2) parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology" įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
3) parengti valdymo sutarties projektą su UAB „Finasta Asset Management" (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology" valdymo perdavimo;
4) derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology" turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga - depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės;
5) atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Technology" licencijos gavimui.
5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology"
Siekiant akcinės bendrovės „INVL Technology" akcininkams, nebalsavusiems 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš", užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už" sprendimus 4-iuoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology" akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai).
Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, balsavę „prieš" sprendimą 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.
Vakar kilusi kaina pajudėjo naujos emisijos platinimo kainos link.


2 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 20 d. 15.00 val. bendrovės buveinėje, Panerių g. 47, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė" (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia - 14.00 val.

Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu vd@degtine.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. balandžio 13 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje
Teisių apskaitos diena - 2015 m. gegužės 4 d. Iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
3. 2014 m. bendrovės metinis pranešimas.
4. 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. 2014 m. bendrovės pelno paskirstymas.
6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
7. Kitų juridinių asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimas.
8. Dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos.
9. Stebėtojų tarybos narių atšaukimas ir išrinkimas.
10. Naujos įstatų redakcijos svarstymas ir tvirtinimas.
11. Dėl ilgalaikio turto perleidimo.
12. Kiti klausimai.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu vd@degtine.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 7 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu (pristatant pasiūlymus į bendrovę adresu Panerių g. 47, Vilnius) ar elektroninių paštu vd@degtine.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę.
Laukiam projekto.


3 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


4 pav. Tallink Grupp pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas.


5 pav. Klaipėdos naftos pozicijoje suveikė dieninis pardavimo signalas.


6 pav. Amber Grid pildymosi signalas @1.01.

7 pav. Lietuvos energijos gamybos pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

Disclosure: The author has no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.