Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Kovo 25 D. Biržos Apžvalga

Praktiškai visą Baltijos rinkų apyvartą pasiėmė estai. Vilniui teko maža dalis. Ir čia dominavo TEO LT ir Aprangos akcijos. Labiausiai kilo Grigiškių akcijų kaina, bet pozicijoje aktyvumas buvo mažas.
Visi indeksai žaliavo. Nuotaikos labiau neutralios. Kilusių ir kritusių akcijų kainų balansas beveik lygus.


1 pav. AB Vilkyškių pieninė gavo akcininkų pranešimus apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą. UAB Orion Asset Management, Multi Asset Selecton Fund iš valdybos nario L.Strėlio nupirko 1,918,215 akcijas.


2 pav. 2015 m. balandžio 17 d. 14.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" akcininkų susirinkimas, įmonės kodas 110865039, buveinės adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos aktų salė, Švyturio g. 2, Klaipėda. Dalyviai registruojami nuo 12.00 iki 13.30 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl bendrovės 2014 m. metinio pranešimo.
Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados.
Dėl bendrovės 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Dėl 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
Eilinio visuotinio AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" akcininkų susirinkimo sprendimo projektas :
Išklausytas AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" 2014 m. metinis pranešimas.
Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada.
Patvirtinti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2014 m. gruodžio 31 d. - 131.180 tūkst. Lt, nuosavas kapitalas - 60.020 tūkst. Lt, grynasis metų nuostolis - 21.800 tūkst. Lt.
4. Patvirtinti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" pelno (nuostolių) paskirstymą:
Eil.Nr.StraipsniaiPelno (nuostolių) paskirstymas, LTL
1.Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje-1 046 676,79
2.Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas-21 800 719,44
3.Paskirstytinasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje-22 847 396,23
4.Pervedimai iš rezervų0
5.Iš viso paskirstytinasis pelnas0
6.PASKIRSTYTINASIS PELNAS0
Pelno dalis, skiriama į šiuos rezervus:
6.1.Privalomąjį0
6.2.Darbuotojų premijoms0
6.3.Socialinėms kultūrinėms reikmėms0
6.4.Į kitus rezervus:
6.4.1.Investicijoms0
6.5.Dividendams0
6.6.Nepaskirstytasis pelnas, perkeliamas į kitus metus-22 847 396,23
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. balandžio 10 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2015 m. balandžio 10 d. dienos pabaigoje turėjo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" akcijų.
Turtines teises turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus AB „Lietuvos jūrų laivininkystė" akcininkai. Teisių apskaitos diena -2015 gegužės 4 d.


3 pav. AB „Amber Grid" (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid" 2014 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid" 2014 m. metinį pranešimą.
2) Audito komiteto informacija.
3) AB „Amber Grid" 2014 m. metinis pranešimas.
4) AB „Amber Grid" 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5) AB „Amber Grid" 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.
7) Įstatų pakeitimas.
Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 23 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 23 d. 9.45 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Bendrovės valdyba 2015 m. kovo 25 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid" 2014 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid" 2014 m. metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid" akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid" 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid" 2014 m. metiniam pranešimui.
2) Audito komiteto informacija.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.
3) AB „Amber Grid" 2014 m. metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
Pritarti AB „Amber Grid" 2014 m. metiniam pranešimui.
4) AB „Amber Grid" 2014 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti AB „Amber Grid" 2014 m. finansines ataskaitas.
5) AB „Amber Grid" 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2014 m. AB „Amber Grid" pelno (nuostolių) paskirstymą.
Valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, kurie sudaro 200.251.645 Lt (57.996.885 EUR) arba 1,1226 Lt (0,3251 EUR) vienai akcijai. Visuotiniam akcininkų susirinkimui 2015 m. balandžio 23 d. priėmus valdybos siūlomą sprendimą, teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos t.y. 2015 m. gegužės 8 d. pabaigoje bus bendrovės akcininkai.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.
Sprendimo projektas:
Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers" audito įmone AB „Amber Grid" 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.
7) Įstatų pakeitimas.
Sprendimo projektas:
1. Pakeisti AB „Amber Grid" įstatų 4.1 ir 4.3 punktus, 8.2 punkto 11 papunktį bei 8.3 punkto 1), 3), 5), 6), 7), 8) papunkčius ir išdėstyti juos taip:
„4.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 51 730 929,06 (penkiasdešimt vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt devyni eurai ir 6 euro centai) eurai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 178 382 514 (šimtas septyniasdešimt aštuonis milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt du tūkstančius penkis šimtus keturiolika) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro nominalios vertės akcijų.
4.3. Viena 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų) euro vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime.
8.2. Valdyba svarsto ir tvirtina:
11) Bendrovėje taikytinų tvarkų gaires ir principus Valdybos nustatytose srityse;
8.3. Valdyba priima:
sprendimus sudaryti sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus patvirtinto Bendrovės metinio biudžeto ribose, jeigu jais prisiimamų Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma viršija 724 050 eurų, ir suteikti įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti tokius sandorius Bendrovės vardu;
sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 289 620 eurų, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 289 620 eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo ir sukūrimo už kainą, didesnę kaip 289 620 eurų, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;
sprendimus sudaryti visas nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis didesnei nei 57 924 eurų turto vertei bei nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis, kai suminė pagal šias sutartis perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus viršija 144 810 eurų. Be Valdybos pritarimo sudaromų nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarčių suminė perleidžiamo/įsigyjamo turto vertė per finansinius metus negali viršyti 144 810 eurų;
sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, jei jais prisiimamų Bendrovės finansinių įsipareigojimų suma didesnė negu 724 050 eurų, ir suteikia įgaliojimus Generaliniam direktoriui ar jo pavaduotojams sudaryti atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu;"
2. Patvirtinti naują įstatų redakciją su 1 punkte nurodytais pakeitimais (pridedama).
3. Įgalioti AB „Amber Grid" generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid" įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
Kažkas paskubėjo šiandien parduoti akcijas. Ryt laukiam naujų akcijos kainos rekordų.


4 pav. Silvano Fashion Group pildymosi signalas @1.40.


5 pav. Klaipėdos naftos akcijų kaina matuosi 0.375 dugną.

6 pav. Agrowill Group pirkimo signalas @0.246.

Disclosure: The author has no positions in any stocks mentioned, but may initiate a long position in AMG1L over the next 72 hours.