Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Birželio 22 D. Biržos Apžvalga

altijos rinkose tarpušvenčiu investuotojai buvo neaktyvūs (Graikijos faktorius). Bet neįtikėtinai aktyviai kėlė akcijų kainas. Šiandien biržose krito tik 3 akcijų kainos. Dvi lietuviškos ir viena estiška. Čia, matyt, buvo nedirbančios Rygos biržos faktorius.
Didžiausiu aktyvumu pasižymėjo tik Silvano Fashion Group akcijos su 1.57% kainos kilimu. Reikia pasidžiaugti, kad šiandien kainos kilo be didelių šiuolių, „normaliai" ir civilizuotai. Kaip tikroje likvidžioje rinkoje.


1 pav. APB „Apranga" gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „MG Baltic Investment" sandorius dėl emitento vertybinių popierių. UAB „MG Baltic Investment" pardavė 42,790 akcijų.
Pildymosi signalas @2.74.


2 pav. AB „Dvarčionių keramika" 2015 07 10 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektas:
Darbotvarkė: Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo konvertavimo į eurus ir įstatų pakeitimo.
1. Pakeisti Bendrovės akcijų nominalią vertę ir nustatyti, kad vienos Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,58 EUR (penkiasdešimt aštuoni euro centai), o Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 5 745 166,80 EUR (penki milijonai septyni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų).
2. Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją (pridedama).
3. Įgalioti bendrovės generalinę direktorę Liudmilą Suboč vienasmeniškai pasirašyti naują įstatų redakciją.
4. Įgalioti p. Liudmilą Suboč paruošti ir pasirašyti bet kurios dokumentus, prašymus, pareiškimus, formas, juos pateikti, atsiimti ir atlikti bet kuriuos veiksmus kompetentingose institucijose, kurie yra reikalingi tam, kad bendrovės įstatų nauja redakcija būtų įregistruota Lietuvos respublikos Juridinių asmenų registre.


3 pav. Pasibaigus savų akcijų įsigijimui, AB „Invalda INVL" įsigis 1,2 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 548,7 tūkst. eurų be tarpininkavimo mokesčių. Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta - 262.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 143.645 vnt.
Kiekvienas akcininkas po 3,82 euro už akciją pardavė visas siūlytas akcijas.
Akcijų supirkimas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2015 m. birželio 12 d., baigėsi - birželio 22 d. Atsiskaitymas eurais už supirktas akcijas įvyks birželio 25 dieną.

Šiaulių bankas pranešė, kad banko akcininkai pirmadienį pritarė naujos 23,35 mln. vienetų akcijų emisijos išleidimui ir suteikė teisę šias akcijas įsigyti akcinei bendrovei „Invalda INVL". Nustatyta išleidžiamos akcijų emisijos kaina - 0,29 euro už vieną akciją.
Nauja Šiaulių banko akcijų emisija skirta atsiskaityti už banko „Finasta" ir finansų maklerio įmonės „Finasta" akcijas perkamas iš „Invaldos INVL" bei kitų investuotojų. Tikslus „Invaldos INVL" pasirašomas Šiaulių banko akcijų kiekis paaiškės sandorio užbaigimo dieną.
Sandorį dėl „Finastos" bankinės veiklos integravimo į Šiaulių banką planuojama užbaigti gavus Lietuvos banko bei kitus reikalingus leidimus.


4 pav. 2015 m. birželio 22 d. įvykusiame AB Šiaulių banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime darbotvarkės klausimais priimti sprendimai:
1. Dėl banko įstatų pakeitimų, nesusijusių su įstatinio kapitalo didinimu.
1) Pakeisti banko įstatų 6.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6.3. Susirinkimas turi išimtinę teisę:
6.3.1. keisti Banko įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;
6.3.2. keisti Banko buveinę;
6.3.3. rinkti Tarybos narius;
6.3.4. atšaukti Tarybą ar jos narius;
6.3.5. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6.3.6. tvirtinti Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
6.3.7. nustatyti Banko išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
6.3.8. priimti sprendimą:
6.3.8.1. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
6.3.8.2. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Banko akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
6.3.8.3. konvertuoti Banko vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
6.3.8.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
6.3.8.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
6.3.8.6. padidinti įstatinį kapitalą;
6.3.8.7. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
6.3.8.8. Bankui įsigyti savų akcijų;
6.3.8.9. dėl Banko reorganizavimo ar atskyrimo ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
6.3.8.10. pertvarkyti Banką;
6.3.8.11. likviduoti Banką, atšaukti Banko likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
6.3.9. rinkti ir atšaukti Banko likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus."
2) Pakeisti banko įstatų 13.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13.1. Banko pranešimus skelbia ir platina Banko vadovas pagal jam pateiktus dokumentus ir informaciją. Pranešimai, kurie įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais turi būti skelbiami viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Pranešimai taip pat gali būti įteikiami adresatui pasirašytinai arba išsiunčiami jam paštu (tame tarpe registruotu). Jei įstatymai ar kiti teisės aktai nustato tam tikrą skelbimo būdą, pranešimai turi būti skelbiami juose nurodytu būdu."
3) Įgalioti banko administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti šiuo sprendimu pakeistus įstatus ir organizuoti taip pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka nedelsiant po akcininkų susirinkimo per protingai trumpiausią laiką.
2. Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.
Padidinti banko įstatinį kapitalą 6.771.500 eurų papildomais įnašais, išleidžiant 23.350.000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Nustatyti išleidžiamų akcijų emisijos kainą 0,29 euro už vieną akciją.
3. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimo.
Siekiant įvykdyti banko prisiimtą įsipareigojimą atsiskaityti už perkamas AB banko „Finasta" akcijas ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta" akcijas naujai išleidžiamomis Šiaulių banko akcijomis ir banko įstatinio kapitalo padidinimo procedūras atlikti per trumpiausią laiką, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti naujos emisijos akcijas suteikti akcinei bendrovei „Invalda INVL" (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A).
4. Dėl banko įstatų pakeitimo, susijusio su įstatinio kapitalo didinimu.
1) Vieninteliam investuotojui, kuriam suteikta išskirtinė teisė įsigyti naujos emisijos akcijas, pasirašius ir apmokėjus visas išleidžiamos emisijos akcijas, pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3.5 Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 91.805.300 (devyniasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai penki tūkstančiai trys šimtai) eurų. Jis padalintas į 316.570.000 (tris šimtus šešiolika milijonų penkis šimtus septyniasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro."
2) Vieninteliam investuotojui, kuriam suteikta išskirtinė teisė įsigyti naujos emisijos akcijas, pasirašius ir apmokėjus ne visas išleidžiamos emisijos akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu pasirašytų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti banko valdybai atitinkamai pakeisti banko įstatų 3.5 punktą.
3) Įgalioti banko administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti pakeistus įstatus ir įregistruoti pakeistus įstatus įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu.
5. Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų rengimui ir pavedimo parengti reorganizavimo sąlygas.
1) Pritarti AB Šiaulių banko ir AB banko „Finasta" bei AB finansų maklerio įmonės „Finasta" reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų parengimui.
2) Pavesti banko valdybai, nedelsiant, bet ne anksčiau kaip AB „Invalda INVL"pasirašius ir apmokėjus banko naujos emisijos akcijas ir bankui gavus AB banko „Finasta" ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta" išrašus iš banko vertybinių popierių sąskaitos, patvirtinančius banko nuosavybę į AB banko „Finasta" ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta" 100 proc. akcijų, parengti reorganizavimo sąlygas reorganizavimui prijungimo būdu, kai prie tęsiančio veiklą AB Šiaulių banko prijungiami AB bankas „Finasta" ir AB finansų maklerio įmonė „Finasta", kurie po reorganizavimo baigia veiklą.
3) Įgalioti banko administracijos vadovą Vytautą Sinių pateikti VĮ Registrų centrui valdybos parengtas reorganizavimo sąlygas ir kitus įstatymais reikalaujamus dokumentus bei atlikti kitus įstatymuose numatytus būtinus veiksmus.

5 pav. AB „Agrowill Group" gavo Kęstučio Juščiaus pranešimus apie vadovo sandorius - akcijų įgijimas ir po to netekimas. K.Jusčius pirko 2,700,000 akcijų. Padovanojo 2,698,608 akcijas.

AB „Agrowill Group" valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius šiandien vienu tiesioginiu sandoriu iš savo valdomos UAB „Baltic Champs Group" nupirko 2,7 milijono vienos didžiausių Lietuvoje investicijų į žemės ūkio sektorių įmonių AB „Agrowill Group" akcijų, kurias padovanos 400 esamų ir buvusių „Baltic Champs " darbuotojų. Už akciją mokėta 0,217 euro, taigi, viso sandorio vertė siekė 585,900 eurų. Kęstutis Juščius taip pat sumokės mokesčius, kuriuos turėtų sumokėti dovanų gavėjai. Po sandorio didžiausio „Agrowill Group" akcininko „Baltic Champs Group" dalis sumažės nuo 53 iki 51,5 proc.
„Šį žingsnį žengiau iš anksto ir gerai jį apgalvojęs. Mano akimis žiūrint, tai yra visiškai natūralus siekis atsilyginti žmonėms, kurie kartu kūrė „Baltic Champs Group" ir padėjo įgyvendinti daugybę planų. Sandoris su „Agrowill Group" žymi vieno svarbaus etapo pabaigą ir naujo pradžią, todėl norėjau su komanda pasidalinti pirmojo etapo sėkmės vaisiais. Tiesa, procesas kiek užtruko, nes Lietuvoje nėra nei nusistovėjusios praktikos, nei tinkamos reguliavimo bazės tokio tipo atlygiui", - kalbėjo K.Juščius.
Siekiant išvengti trumpalaikio poveikio AB „Agrowill Group" akcijų kainai, sutartyse numatytas dviejų metų apriboto pardavimo laikotarpis, kurio metu „Baltic Champs Group" darbuotojai akcijų parduoti negalės.
K.Juščiaus valdoma bendrovė „Baltic Champs Group" 53 proc. „Agrowill Group" akcijų įsigijo 2014 metų pavasarį.
Kaina pramušė dar vieną palaikymą. Pirkti rizikinga.


6 pav. Silvano Fashion Group pildymosi/pirkimo signalas @1.37.


7 pav. Tallink Grupp pirkimo signalas @0.770.


8 pav. Žemaitijos pieno pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

9 pav. Lietuvos energijos gamybos pozicijoje dieninio pirkimo signalas nusileido iki @0.781.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.