Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2015 M. Spalio 16 D. Biržos Apžvalga

Penktadienį rinkose naujienų buvo sočiai. Bet joms nepavyko išjudinti investuotojų ir apyvartos buvo labai menkos. Net City Service pozicija aktyvumu nepasižymėjo, o Ventspils nafta akcijomis nebuvo prekiaujama.
Indeksų kryptys penktadienį išsiskyrė. Vilniaus akcijos judėjo žemyn. O visa savaitė labiau nudažyta pesimizmo spalvomis. Tik OMXT kilo 0.36%.


1 pav. City Service AS, kuri šiuo metu yra pertvarkoma į Europos akcinę bendrovę (Societas Europaea, SE), 2015 m. lapkričio 6 d. vyksiančiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime numatoma svarstyti klausimą inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius. Atsižvelgdamos į aukščiau išdėstytą, taip pat vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau - Vertybinių popierių įstatymas) 38 straipsnio 5 dalimi, Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba teikia šį pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos minėtoje Lietuvoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.
Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius priežastys
Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad per savo dukterines įmones savo veiklą yra išplėtojusi ir vykdo Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse (Latvijoje, Lenkijoje, Ispanijoje), taip pat siekdama sustiprinti savo pozicijas šiose rinkose ir įsitvirtinti naujose rinkose, padidinti savo konkurencingumą bei matomumą ES mastu ir efektyviau planuoti bei plėtoti savo dukterinių įmonių verslą, šiuo metu finalizuoja struktūrinius pertvarkymus, patvirtintus 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovės (buv. AB „City Service" ) visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriuos užbaigus Bendrovė bus pertvarkyta į Europos akcinę bendrovę (Societas Europaea, SE).
Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, taip pat siekdamos užtikrinti didesnį Bendrovės akcijų likvidumą ir, esant poreikiui, galimybę Bendrovei pritraukti daugiau papildomo kapitalo ir investicijų, Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba yra inicijavusios Bendrovės akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kaip tai taip pat numatyta aukščiau nurodyto 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose.
Siekiant minėtų tikslų, pertvarkius Bendrovę į Europos akcinę bendrovę (NYSE:SE) ir įtraukus jos akcijas į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba kaip logišką žingsnį siūlo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, kadangi Bendrovės akcijas įtraukus į didesnę ir likvidesnę vertybinių popierių rinką, dėl ko, tikėtina, Bendrovės akcininkams būtų sukurtos geresnės sąlygos prekybai Bendrovės akcijomis, Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nemato privalumų Bendrovės akcijų prekybai papildomai ir AB NASDAQ OMX Vilnius. Taigi siekiant mažinti Bendrovės kaštus, siūloma Bendrovės akcijas įtraukus į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, išbraukti jas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius.
Informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą
2015 m. lapkričio 6 d. šaukiamame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų Susirinkime ne mažesne kaip ¾ visų Susirinkime dalyvausiančių akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus inicijuoti Bendrovės akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, akcininkai, balsavę už šį sprendimą, turės pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą, kaip tai numatyta Vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnyje.
Oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, turės teikti akcininkai, balsavę už sprendimą inicijuoti Bendrovės akcijų išbraukimą iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius. Šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius priėmimo metu balsavę „prieš" arba nebalsavę.
Kaip nurodyta Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos siūlomame sprendimo projekte šiuo Susirinkimo darbotvarkės klausimu, siūloma nustatyti, kad visos Bendrovės išleistos akcijos bus išbraukiamos iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius tik su sąlyga ir tik tuomet, kai Bendrovės akcijos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Atitinkamai, Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba siūlo nustatyti, kad ir oficialus siūlymas, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, bus teikiamas ir įgyvendinamas tik įvykdžius aukščiau nurodytą sąlygą, bet kokiu atveju oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, cirkuliarą Lietuvos bankui tvirtinimui pateikiant per 20 (dvidešimt) dienų po Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje.
Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba šiuo darbotvarkės klausimu siūlo oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, kainą nustatyti pagal Vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 4 dalį, bet kokiu atveju užtikrinant, kad Bendrovės akcininkų teisės ir interesai būtų apsaugoti. Atsižvelgiant į minėtą nuostatą, siūlymo kaina turi būti nemažesnė už vidutinę svertinę Bendrovės akcijų rinkos kainą per 6 mėnesius iki viešo paskelbimo apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius (vidutinė svertinė Bendrovės akcijų rinkos kaina šioje reguliuojamoje rinkoje laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 15 d. iki 2015 m. spalio 14 d. yra vienas euras ir šešiasdešimt penki ir septynios dešimtosios euro centų).
Priemonės, kurių ėmėsi Bendrovės valdymo organai akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti
Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba, siekdama apsaugoti Bendrovės akcininkų teises ir teisėtus interesus, siūlo Bendrovės akcininkų susirinkime priimti sprendimą Bendrovės akcijas išbraukti iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius tik po ir su sąlyga, kad Bendrovės akcijos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Tai leis užtikrinti Bendrovės akcijų likvidumą išbraukus Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius ir užtikrins Bendrovės akcininkų teisių ir interesų apsaugą.
Bendrovė ėmėsi ir imsis visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo, Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius, taip pat ir Bendrovės pertvarkymo į SE bei Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje metu. Teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė Lietuvos bankui, AB NASDAQ OMX Vilnius ir kitoms institucijoms, taip pat viešai skelbs visą su šiais procesais susijusią informaciją.
Numatomi Bendrovės valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai
Kaip nurodyta 2015 m. rugpjūčio 13 d. Bendrovės pertvarkymo į Europos akcinę bendrovę (Societas Europaea, SE) plano ir pertvarkymo sąlygų projekto, kurie Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinti 2015 m. rugsėjo 16 d., (8) ir (11) punktuose, asmenys, dalyvaujantys Europos bendrovės valdyme, nesikeis ir visi asmenys bus tie patys, kurie šiuo metu eina Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos narių pareigas. Dėl Bendrovės pertvarkymo į Europos bendrovę, Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir išbraukimo iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius Bendrovė nenumato keisti savo vykdomos veiklos ir jos pobūdžio.
Trendo laužimas prieš pasitraukiant iš biržos.


2 pav. JSC „Ventspils nafta" akcijų prekyba penktadienį buvo sustabdyta. Akcininkams reikėjo pasiaiškinti dėl privalomo išpirkimo siūlymo kainos. Bet viskas gerai, kaina nesikeičia.


3 pav. AB „Panevėžio statybos trestas" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. lapkričio 18 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta - AB „Panevėžio statybos trestas", adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.
Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. lapkričio 11 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimo darbotvarkė:
Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams". Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508.

AB „Panevėžio statybos trestas" pasirašė sutartį su investicine nekilnojamojo turto bendrove AB „Baltic Shopping Centers" dėl prekybos ir laisvalaikio centro „Mega" išplėtimo ir teritorijos sutvarkymo darbų. Projekto vertė 33,7 milijonai eurų be PVM. Bendras statinio plotas sieks 54 000 kvadratinių metrų, o darbus numatoma baigti iki 2016 metų lapkričio mėnesio.
Naujajame priestate bus įrengtas prekybos centras bei daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė.
Savaitinis pirkimo signalas @0.989.


4 pav. Nordecon AS ir Riigiressursside Keskus OÜ susitarė dėl pramoninių pastatų komplekso statybos už 8.0 mln eurų be PVM.


5 pav. Spalio 16 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal 2015 m. rugsėjo mėn. pakoreguotą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką patvirtino 0,691 euro ct/kWh elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinę ribą, kuri galios nuo 2016 m. sausio 1 dienos.
LITGRID pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.


6 pav. Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos", kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220.
2015 m. spalio 16 d. „Lietuvos dujos" gavo valdybos nario Nemuno Bikniaus pareiškimą dėl atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų nuo 2015 m. spalio 31 d.
Šiuo metu „Lietuvos dujų" valdybą sudaro valdybos pirmininkas Liudas Liutkevičius, valdybos nariai - Dalius Svetulevičius, Giedrė Glinskienė, Valentina Birulienė ir Nemunas Biknius.


7 pav. AS Pro Kapital Grupp didina įstatinį kapitalą, išleidžiant 97,363 naujas akcijas po 2.2 EUR.


8 pav. 2015 m. spalio 16 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB „Grigeo Grigiškės" įstatai.
Nuo šiandien naujas Bendrovės pavadinimas yra AB „Grigeo Grigiškės", Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai) bei Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 19 053 000 Eur (devyniolika milijonų penkiasdešimt trys tūkstančiai eurų).


9 pav. AS Merko Ehitus Eesti ir EKEREPOL OÜ susitarė dėl biurų pastato statybos Taline už 10.6 mln. eurų.


10 pav. AB „INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda INVL pirko 3,550 akcijų.

11 pav. Amber Grid pozicijoje suveikė savaitinis pardavimo signalas.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.