Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Balandžio 15 D. Biržos Apžvalga

Prekybinė savaitė Baltijos rinkose pasibaigė ramiai. Aktyviau prekiauta Olympic Entertainment Group pozicijoje.
Čia tiesioginių sandorių pagalba sugeneruota vos ne pusė visos biržos apyvartos. Kaina krito.
Indeksai irgi žaliavo. Labiausiai šiandien kilo Vilniaus biržos akcijų indeksas.
Savaitė taip pat baigėsi žaliojoje zonoje. Tik šį kartą Vilniaus akcijų indeksas kilo mažiausiai. Vos 0.85%. Daugiausiai kilo Rygos akcijų indeksas. Net 2.54%.


1 pav. AB „Panevėžio statybos trestas" dukterinė įmonė AB „PST Nordic", pasirašė statybos rangos sutartį su Åke Sundvall Byggnads AB. Įmonė atliks surenkamo gelžbetoninio ir metalo konstrukcijų karkaso projektavimo, tiekimo ir montavimo darbus, kuriuos numatoma pradėti 2016 metų balandį ir baigti iki 2016 metų Rugsėjo 01d. Bendra sutarties vertė apie 0,7 mln. eurų. Naujajame gyvenamajame name bus įrengi 16 naujų butų, o bendras pastato plotas sieks beveik 2000 kvadratinių metrų.


2 pav. AB „Amber Grid" (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) viešai išplatino visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2016 m. balandžio 26 d. (toliau - Susirinkimo), darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus.
2016 m. balandžio 12 d. buvo gautas akcininko, turinčio daugiau kaip 1/20 visų balsų, UAB „EPSO-G" pasiūlymas papildyti darbotvarkę 10 klausimu bei siūlomas sprendimo projektas.
Susirinkimo darbotvarkė papildyta akcininko siūlomu klausimu, sprendimo projektais ir teikiama visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid" 2015 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid" 2015 m. metinį pranešimą.
2) Audito komiteto informacija.
3) AB „Amber Grid" 2015 m. metinis pranešimas.
4) AB „Amber Grid" 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5) AB „Amber Grid" 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2016 metams.
7) Įstatų pakeitimas.
8) Valdybos rinkimas.
9) Audito komiteto panaikinimas ir Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų pripažinimas netekusiais galios.
10) Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto AB „Amber Grid" valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo, sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos AB „Amber Grid" valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto AB „Amber Grid" pasirašyti šias sutartis, paskyrimo.
Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. balandžio 26 d. 9.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. balandžio 26 d. 9.45 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2016 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2016 m. gegužės 10 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje bus AB „Amber Grid" akcininkai.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
Bendrovės valdyba 2016 m. kovo 31 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams.
Darbotvarkė ir susirinkimo sprendimų projektai kartu su akcininko pasiūlytu darbotvarkės klausimu:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid" 2015 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid" 2015 m. metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid" akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid" 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid" 2015 m. metiniam pranešimui.
2) Audito komiteto informacija.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.
3) AB „Amber Grid" 2015 m. metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
Pritarti AB „Amber Grid" 2015 m. metiniam pranešimui.
4) AB „Amber Grid" 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti AB „Amber Grid" 2015 m. finansines ataskaitas.
5) AB „Amber Grid" 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2015 m. AB „Amber Grid" pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2016 metams.
Sprendimo projektas:
Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers" audito įmone AB „Amber Grid" 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.
7) Įstatų pakeitimas.
Sprendimo projektas:
1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid" įstatų redakciją (pridedama).
2. Įgalioti AB „Amber Grid" generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid" įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
8) Valdybos rinkimas.
Sprendimo projektas:
1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Amber Grid" įstatus iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė 2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, išrinkti AB „Amber Grid" valdybą iš šių narių:
2. Atsižvelgiant į tai, kad šiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, kurioje numatyta valdybos kadencija 4 metai, įregistravus atitinkamus bendrovės įstatų pakeitimus, šiame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija bus 4 metai.
9) Audito komiteto panaikinimas ir Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų pripažinimas netekusiais galios.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė 2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, kas, vadovaujantis AB „Amber Grid" Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatais, reiškia, kad tuo pačiu metu pasibaigė ir Audito komiteto, kurią pasiūlė ši valdyba, kadencija, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad pagal naujai patvirtintą AB „Amber Grid" įstatų redakciją AB „Amber Grid" Audito komiteto funkcijas vykdys patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G" Audito komitetas, nuo šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos panaikinti AB „Amber Grid" Audito komitetą bei laikyti netekusiais galios 2013 m. gruodžio 11 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus AB „Amber Grid" Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus.
10) Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto AB „Amber Grid" valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo, sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos AB „Amber Grid" valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto AB „Amber Grid" pasirašyti šias sutartis, paskyrimo
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į AB „Amber Grid" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. birželio 30 d., priimtus sprendimus ir šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintų naujos redakcijos AB „Amber Grid" įstatų nuostatas:
1.1. patvirtinti bendrą 36 000,00 (trisdešimt šešių tūkstančių) eurų dydžio maksimalų metinį AB „Amber Grid" valdybos narių atlygio biudžetą.
1.2. nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžio dydžius AB „Amber Grid" valdybos nariams:
50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą AB „Amber Grid" valdyboje, neviršijant 1 000,00 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos, ir mokant šį atlygį AB „Amber Grid" valdybos nariams, išskyrus AB „Amber Grid" valdybos narius, kurie taip pat yra AB „Amber Grid" kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB „EPSO-G", darbuotojai.
1.3. patvirtinti standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos AB „Amber Grid" valdyboje sąlygas (pridedamos).
1.4. paskirti bei įgalioti AB „Amber Grid" Teisės ir administravimo departamento direktorių Tomą Suslavičių nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, AB „Amber Grid" vardu pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Amber Grid" valdyboje su AB „Amber Grid" valdybos nariais ir valdybos pirmininku, pagal AB „Amber Grid" valdybos šiuo sprendimu patvirtintas standartines sutarčių sąlygas.
Taip pat akcininkas „EPSO-G" pasiūlė žemiau nurodytus kandidatus į AB „Amber Grid" valdybos narius (8-uoju eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu):
- Rimvydas Štilinis,
- Nemunas Biknius,
- Saulius Bilys,
- Vytautas Ruolia,
- Nerijus Datkūnas.
Kandidatai Rimvydas Štilinis ir Nemunas Biknius siūlomi nuo UAB „EPSO-G", kaip 96,58 proc. dydžio AB „Amber Grid" akcijų paketą valdančios (patronuojančios) bendrovės, o Nerijus Datkūnas siūlomas į AB „Amber Grid" nepriklausomus valdybos narius.
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2016 m. balandžio 1 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB „Amber Grid", adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje ambergrid.lt.
Primenam, kad siūlomi 0.071655757 euro dividendai.


3 pav. AS „Olainfarm" kovo mėn. pajamos augo 4%. Ukrainoje pajamos augo 361%.
Pildymosi signalas @7.90.


4 pav. 2016 m. balandžio 29 d. šaukiamo AB „Agrowill Group" (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Sprendimo projektas:
- Išklausyta.
2. Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- Patvirtinti Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- Palikti nepaskirstytus 2015 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai
Sprendimo projektas:
-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;
-išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:
4.1. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.2. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.3. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.4. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.5. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai
Sprendimo projektas:
Išrinkti [....................] Bendrovės audito įmone 2016 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip [..................] eurų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.
Pastaba:
Dėl užsitęsusių audito procedūrų Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti atskirai iki visuotinio akcininkų susirinkimo datos.
Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete agrowill.lt.


5 pav. Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @1.98.


6 pav. Merko Ehitus pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


7 pav. Klaipėdos naftos pozicijos pildymąsi sustabdom.


8 pav. Stabdom Grigeo Grigiškių pozicijos pildymąsi.


9 pav. Šiaulių banko pildymosi signalas @0.297.


10 pav. Vilkyškių pieninės pildymosi signalas @1.63.

11 pav. Brent naftos kainos kilimą pristabdo susirūpinimas, kad ateinančiame OPEC susirinkime svarbių susitarimų nebus priimta.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.