Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Balandžio 25 D. Biržos Apžvalga

Prekybinė savaitė Baltijos rinkose prasidėjo aktyviai ir pesimistiškai. Meškos, kaip drambliai porceliano krautuvėlėje, vartė indeksus į kairę ir dešinę, ir žemyn.
Pakilti pasisekė aštuonių akcijų kainoms.
Matyt, šiandien investuotojai nusprendė pakoreliuoti su pasaulio akcijų biržomis. Jos beveik visos skaisčiai raudonavo. Amerikoje dar ir dabar indeksai krenta.


1 pav. AB „Linas Agro Group" gavo Latvijos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimą įsigyti trąšų prekybos verslą Latvijoje. Pavaldžioji AB „Linas Agro Group" įmonė UAB „Linas Agro" Grūdų centras KŪB perima SIA „Paleo", valdančią sandėlių verslą, o SIA „Linas Agro" - trąšų prekybos verslą bei prekės ženklą iš SIA „Latfert". Viskam planuojama išleisti 4,59 mln. Eur. Sandorį planuojama baigti 2017 metų spalį.
SIA „Paleo" yra trąšų sandėlius valdanti įmonė, turinti 4 filialus skirtinguose Latvijos regionuose - Tukumse, Skrundoje, Iecavoje ir Rezeknėje, kur trąšos yra saugomos ir fasuojamos. Įmonės valdomas sandėlių plotas sudaro virš 21 tūkst. kv. m ir užima beveik 20 ha teritoriją. SIA „Latfert" yra trąšų prekybos įmonė. 2015 metais įmonė gavo 14 mln. eurų pajamų. Viso 2015 metais kompanijos pardavė beveik 62 tūkst. tonų trąšų.
„Latvijoje dirbame nuo 2003 metų, o pastarąjį penkmetį stipriai plečiamės šioje šalyje - 2013 ir 2014 metais įsigijome paukštininkystės įmones, 2015 metais atidarėme grūdų saugyklą Jekabpils mieste. Nematome priežasčių nesiplėsti toliau. Birželį pasibaigsiančiais 2015-2016 finansiniais metais planuojame parduoti maždaug 200 tūkst. tonų trąšų, iš jų iki 40 tūkst. tonų Latvijoje. Be įsigijimų plėtra šioje srityje labai ribota, nes Lietuvoje rinka praktiškai neauga, o Latvijoje planuojamas ne didesnis, nei 2 proc. metinis augimas.
Sandėlių, profesionalios trąšų prekybininkų komandos bei gerai Latvijoje žinomo prekės ženklo „Latfert" įsigijimas yra dėsningas žingsnis, siekiant išplėsti prekybą trąšomis Baltijos regione. Tikimės, kad šis įsigijimas leis mums tapti trečiu pagal dydį trąšų pardavėju Latvijoje", - sako AB „Linas Agro Group" generalinis direktorius Darius Zubas.
Įvykus įsigijimo sandoriui, trąšų prekybininkai pereis dirbti iš SIA „Latfert" į SIA „Linas Agro".
Dugnai pramušti, korekcija gilėjanti.


2 pav. Nuo 2016-04-25 pradedamas savų akcijų supirkimo procedūros AB "INVL Baltic Farmland" PVA (ISIN kodas LT0000128753) įgyvendinimas.
1 akcijos kaina - 3,21 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga - 2016-06-20.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius - 70 000 vnt., minimalus perkamų akcijų skaičius - 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje), pavedimų knyga - INL1LOS2.


3 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius", kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius" išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas - LT0000130023.
2016 m. balandžio 21 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija) posėdyje svarstė klausimą dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius" (toliau - ESO) reguliuojamos veiklos pažeidimo pagal akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" (toliau - „Lietuvos dujos" )" 2009-2013 m. reguliuojamos veiklos planinio patikrinimo aktą.
Komisija nepritarė sankcijos ESO skyrimui pagal „Lietuvos dujų" planinio patikrinimo akto išvadas.
Primename, jog nuo 2016 m. sausio 1 d. „Lietuvos dujų" teises ir pareigas perėmė ESO.


4 pav. 2016 m. balandžio 22 d. AB „Rokiškio sūris" valdyba priėmė sprendimą dėl Bendrovės 2015 metų pelno paskirstymo. Valdyba patvirtino sekantį Bendrovės 2015 m. pelno paskirstymo projektą ir teikia šį pelno paskirstymo projektą 2016-04-29 AB „Rokiškio sūris" visuotiniam akcininkų susirinkimui:
Pavadinimastūkst. EUR
1.Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių
metų pradžioje 45 614
2.Akcininkų patvirtinti dividendai už 2014 metus-
3.Pervesta iš kitų rezervų2 585
4.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 48 199
5.Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)3 879
6.Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso52 078
7.Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą-
8.Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus-
9.Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti(2 342)
10.Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje 775
11.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus49 735
Už 2015 metus dividendai skiriami 33 453 391 akcijoms, t.y. 0,07 euro vienai akcijai (neatskaičius mokesčių).
Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2016 m. gegužės 13 d.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


5 pav. AB Šiaulių bankas 2016 m. balandžio 22 d. pasirašė bendradarbiavimo sutarties su Europos investicijų banku pakeitimą bei išankstinio finansavimo sutartį (angl. pre-financing agreement), pagal kurią AB Šiaulių bankas įgijo teisę skirti trisdešimt milijonų eurų nuosavų lėšų modernizacijos projektams finansuoti.
Pildymosi signalas nusileido iki @0.296.


6 pav. AB „Klaipėdos nafta" informuoja, kad 2016 m. balandžio 25 d. Bendrovė paskelbė kasmetinę suskystintų gamtinių dujų (toliau - SGD) terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą ir kvietimą potencialiems SGD terminalo naudotojams teikti prašymus suteikti SGD terminalo pajėgumus ateinantiems dujų metams, truksiantiems nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 metų spalio 1 d. Kvietimo tekstas yra pateikiamas kartu su šiuo esminiu pranešimu (Priedas Nr. 1), taip pat skelbiamas adresu: sgd.lt.
Bendrovė pajėgumus skirsto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - VKEKK) bei Bendrovės valdybos suderintas, patvirtintas ir viešai paskelbtas Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu (toliau - Taisyklės). Apie dabar galiojančios Taisyklių redakcijos suderinimą su VKEKK ir Bendrovės valdybos Taisyklių pagrindinių sąlygų patvirtinimą Bendrovė pranešė atitinkamai skelbdama esminį įvykį 2015 m. birželio 15 d. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu yra parengta ir VKEKK viešai konsultacijai paskelbta nauja Taisyklių redakcija, kurią galima rasti Seimo teisės aktų duomenų bazėje. Įsigaliojus naujai Taisyklių redakcijai, pajėgumų skirstymui, sutarčių su Terminalo naudotojais pasirašymui, naudojimosi Terminalu grafikų sudarymui ir kitoms Taisyklėse numatytoms procedūroms bus taikomos patvirtintos naujos Taisyklių redakcijos nuostatos.
SGD terminalo pajėgumų skirstymo metu išankstine tvarka bus skirstomi SGD išdujinimo pajėgumai ir SGD perkrovos pajėgumai. Bendras skirstomų SGD terminalo pajėgumų dydis siekia 3,75 mlrd. nm3, o tai sudaro 6,5 mln. m3 SGD per metus, taikant santykinį plėtimosi koeficientą 1:580, esant norminėms sąlygoms: degimo/matavimo temperatūra - 25/0 °C, slėgis - 1,01325 bar. Bendrovė nuolat skelbs ir atnaujins savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos bus galima įsigyti ir einamaisiais dujų metais.
SGD terminalo potencialių naudotojų prašymus Bendrovė priima iki 2016 m. gegužės mėn. 25 d. 16:00 val. Lietuvos laiku.


7 pav. 2016 m. balandžio 22 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija), atsižvelgusi į tai, kad tretiesiems asmenims per jos nustatytą 12 mėnesių terminą neįvykdžius Komisijos nustatytos AB „Amber Grid" sertifikavimo sąlygos perleisti AB „Klaipėdos nafta" turimas UAB „Litgas" akcijas ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, konstatavo, kad AB „Amber Grid" neatitinka Gamtinių dujų įstatymo įtvirtintų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimų,
įpareigojo AB „Amber Grid" per 2 mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo dienos atlikti veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta" turimų UAB „Litgas" akcijų perleidimo ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, taip pat per 10 darbo dienų Komisijai pateikti akcijų perleidimo veiksmų planą;
rekomendavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, UAB „EPSO-G", AB „Klaipėdos nafta", UAB „Litgas" atlikti veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta" turimų UAB „Litgas" akcijų perleidimo ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos;
įspėjo AB „Amber Grid", kad per nurodytą terminą neįvykdžius įpareigojimo, Komisija, vadovaudamasi Energetikos įstatymo nuostatomis, gali skirti piniginę baudą iki 10 procentų AB „Amber Grid" metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos.
Pirkimo signalas @1.26.


8 pav. Tallink Grupp pardavimo signalas @0.924.

9 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp šiandien prekiauta jau be dividendų. Dividendinis pajamingumas viršijo 7%.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.