Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.

2016 M. Liepos 13 D. Biržos Apžvalga

Baltijos rinkose ne visai vasariškos nuotaikos. Apyvartos siekia beveik 2 mln. eurų. Ne be naujos akcijos pagalbos.
Nors didžiausią apyvartą šiandien sugeneravo likvidžiausios Baltijos šalių akcijos su Šiaulių banku priešakyje.
Šiandien kilo tik Vilniaus akcijų ir palyginamasis indeksai. Rygoje ir Taline lankėsi meškos.
Nasdaq praneša, kad š.m. liepos 12 d. Nasdaq Riga įtraukia Latvijos technologijos bendrovės „HansaMatrix" (biržos simbolis HMX1R) akcijas į Baltijos oficialųjį prekybos sąrašą.
„HansaMatrix" - tai inovatyvi aukštųjų technologijų bendrovė, kurios produktai ir paslaugos apima integruotus sprendimus - nuo produktų dizaino iki pramoninio aptarnavimo, duomenų tinklų, elektro-optikos, IT sistemų, ir kt. didelės pridėtinės vertės segmentuose. „HansaMatrix" pirmąją gamyklą atidarė 2001 m., šiuo metu ji valdo 2 gamyklas, kuriose dirba per 350 darbuotojų.


1 pav. 2016 m. liepos 07 d. iš AB „Linas" direktoriaus pareigų atsistatydino Ramūnas Lenčiauskas. 2016-07-08 AB „Linas" direktore pradeda dirbti Daiva Minkevičienė.
2016 m. liepos 07 d. AB „Linas" pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį su BUAB „Nordic investicija" dėl nekilnojamo turto, esančio adresu S.Kerbedžio g. 23, Panevėžys, įsigijimo.


2 pav. „Litgrid" AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) akcininko UAB EPSO-G raštiška iniciatyva 2016 m. liepos 29 d. 9.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis „Litgrid" AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. liepos 29 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. liepos 29 d. 8.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2016 m. liepos 22 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra „Litgrid" AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Rengiamo „Litgrid" AB visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai (darbotvarkės 1 klausimą teikia „Litgrid" AB valdyba; darbotvarkės 2-5 klausimus teikia „Litgrid" AB akcininkas UAB EPSO-G):
1. Dėl „Litgrid" AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2016 metams.
Siūlomas sprendimas:
1.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers" 2016 m. „Litgrid" AB finansinių ataskaitų auditui atlikti;
1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00 eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo dienos.
2. Dėl „Litgrid" AB valdybos atšaukimo.
Sprendimo projektas:
Atšaukti „Litgrid" AB valdybą in corpore nuo 2016 m. liepos 29 d.
3. Dėl naujos „Litgrid" AB valdybos išrinkimo.
Sprendimo projektas:
3.1. Nuo 2016 m. liepos 29 d. išrinkti į „Litgrid" AB vadybą 4 (ketverių) metų kadencijai:
3.1.1. RIMVYDĄ ŠTILINĮ;
3.1.2. NEMUNĄ BIKNIŲ;
3.1.3. DAIVĮ VIRBICKĄ;
3.1.4. VIDMANTĄ GRUŠĄ;
3.1.5. DOMĄ SIDARAVIČIŲ;
Rimvydas Štilinis ir Nemunas Biknius į „Litgrid" AB vadybą siūlomi kaip kandidatai iš patronuojančiosios bendrovės UAB EPSO-G, Daivis Virbickas ir Vidmantas Grušas siūlomi kaip kandidatai ir Bendrovės, o Domas Sidaravičius - kandidatu į nepriklausomo „Litgrid" AB valdybos nario poziciją.
Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2016 m. liepos 29 d. šaukiamam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
4. Dėl „Litgrid" AB valdybos veiklos sąlygų nustatymų.
4.1. Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto „Litgrid" AB valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo.
Sprendimo projektas:
4.1.1. Patvirtinti bendrą 36 000,00 (trisdešimt šešių tūkstančių) eurų dydžio maksimalų metinį „Litgrid" AB valdybos narių atlygio biudžetą.
4.1.2. Nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžio dydžius „Litgrid" AB valdybos nariams:
50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą „Litgrid" AB valdyboje, neviršijant 1 000,00 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos, ir mokant šį atlygį „Litgrid" AB valdybos nariams, išskyrus „Litgrid" AB valdybos narius, kurie taip pat yra „Litgrid" AB kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB EPSO-G, darbuotojai.
4.2. Dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos „Litgrid" AB valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos „Litgrid" AB valdyboje sąlygas (Priedai Nr. 1-3).
4.3. Dėl asmens, įgalioto „Litgrid" AB pasirašyti sutartis su „Litgrid" AB valdybos nariais, paskyrimo. Sprendimo projektas: Paskirti bei įgalioti UAB EPSO-G generalinį direktorių Rolandą Zuką nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, „Litgrid" AB vardu pasirašyti sutartis dėl veiklos „Litgrid" AB valdyboje su „Litgrid" AB valdybos nariais, pagal šiuo „Litgrid" AB valdybos sprendimu patvirtintas standartines sutarčių sąlygas.
5. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.
Sprendimo projektas:
Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujų išrinkimą bei įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.
Suveikė pirkimo signalas.


3 pav. Olympic Entertainment Group likvidavo savo dukterinę kompaniją Siquia Holding B.V. Olandijoje.

Olympic Entertainment Group pusmečio pajamos augo 13.4%.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


4 pav. 2016 m. birželio mėnesį Vilkyškių pieninės konsoliduoti pardavimai buvo 8 mln. EUR arba 13% didesni negu 2015 m. birželio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - birželio mėn. buvo 37,6 mln. EUR arba 4% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.
Pirkimo signalas @1.48.


5 pav. AB „Panevėžio statybos trestas" valdyba nusprendė, Bendrovės nuosavybėn iš UAB „PST investicijos", į/k 124665689, įsigyti 46 100 (keturiasdešimt šešis tūkstančius vieną šimtą) vienetų paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų, 96 ct.) nominalios vertės UAB „Šeškinės projektai", į/k 302561768, akcijų, kas sudaro 100 proc. UAB "Šeškinės projektai" įstatinio kapitalo.

AB „Panevėžio statybos trestas" pasirašė sutartį su UAB „Lidl Lietuva" dėl naujų parduotuvių statybos Šiauliuose ir Ukmergėje. Projektus, kurių vertė siekia kelis milijonus eurų, įskaitant PVM, numatyta įgyvendinti iki šių metų pabaigos. Vienos parduotuvės bendras plotas - 2500 m2.
Pirkimo signalas @0.941.


6 pav. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą AB "Agrowill Group" akcijomis (AVG1L, ISIN kodas LT0000127466) nuo 2016-07-12 (imtinai) iki audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio paskelbimo.
Prekyba sustabdyta Lietuvos Banko nurodymu, atsižvelgiant į tai, kad teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo atskleista metinė informacija.


7 pav. 2016 m. liepos 8 d. Connecting Europe Facility (Europos Sąjungos finansinės programos dalis) koordinavimo komisija oficialiai paskelbė, kad skiria 15 mln. eurų finansinę paramą jungtiniam, penkių partnerių projektui „Blue Baltics", kuriame dalyvauja AB „Klaipėdos nafta" (toliau - Bendrovė), plėtojančiam Suskystintų gamtinių dujų (toliau - SGD) bunkeriavimo tinklą Baltijos jūros regiono uostuose. Bendrovei turi tekti 4 mln. eurų dalis.
„Blue Baltics" projektas apima investicijas į SGD mobilios įrangos įrengimą, skirtą SGD aprūpinti jūrinį ir kitą transportą Lietuvoje, Švedijoje, Estijoje ir Vokietijoje. Projekto metu taip pat bus vystoma SGD infrastruktūra Klaipėdoje, SGD degalinių infrastruktūros plėtra Estijoje ir SGD paskirstymo terminalo atnaujinimas Švedijoje bei bus investuojama į bunkeriavimo laivą Vokietijoje.
Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2019 m. antrojo ketvirčio pabaigoje.
Bendrovė 2015 m. yra gavusi 6 mln. eurų Europos Sąjungos paramą SGD paskirstymo stoties statybų darbams, bei 2014 m. - 0,15 mln. eurų paramą projektavimo ir kitiems paruošiamiesiems darbams atlikti.


8 pav. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą AB "INVL Technology" akcijomis (INC1L, ISIN kodas LT0000128860) nuo 2016-07-14 (imtinai) iki AB „INVL Technology" prospekto patvirtinimo ir viešo paskelbimo.
Prekyba bus sustabdyta emitento prašymu atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankas akcinei bendrovei „INVL Technology" ketina suteikti teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla bei į tai, kad prospektas dėl AB „INVL Technology" įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje nėra patvirtintas.

9 pav. Šiaulių banko pozicijoje pildymosi signalas suveikė su padidėjusia apyvarta.

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.