Bhavikk Shah
Deep Value, value, long-term horizon, IPOs
Bhavikk Shah